18 juli: Nederland presteert gemiddeld volgens scorebord interne markt

Contentverzamelaar

18 juli: Nederland presteert gemiddeld volgens scorebord interne markt

IP/06/1008

Brussel, 18 juli 2006

Scorebord van de interne markt: lidstaten moeten inspanningen opvoeren

Zoals de Europese Commissie in haar jongste scorebord van de interne markt meldt, moeten de lidstaten hun inspanningen met het oog op de omzetting van de internemarktregels in nationaal recht opvoeren. Gemiddeld 1,9% van de internemarktrichtlijnen waarvoor de uiterste datum voor omzetting is verstreken, is thans nog niet in nationaal recht omgezet, wat neerkomt op een stijging met 0,3% ten opzichte van het cijfer van november 2005, toen met een percentage van 1,6% het beste resultaat ooit werd behaald (zie IP/06/192). Dit betekent dat de positieve trend van de laatste jaren hapert en dat de door de staatshoofden en regeringsleiders afgesproken tussentijdse doelstelling van 1,5% niet is gehaald. Ook bij de correcte toepassing van de internemarktregels wordt slechts langzaam vooruitgang geboekt: geen enkele "oude" lidstaat is erin geslaagd zijn belofte na te komen en het aantal tegen hem lopende inbreukprocedures tijdens de periode 2003 - 2006 met 50% te doen dalen. De volledige tekst van het recentste scorebord van de interne markt vindt u op: http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/index_en.htm.

Commissaris Charlie McCreevy, bevoegd voor interne markt en diensten, zei hierover : "Het feit dat de grens van 1,5% niet is doorbroken, betekent een gemiste kans. Vorige keer waren we er nochtans zo dicht bij. Dat had de lidstaten ertoe moeten aansporen hun inspanningen te verdubbelen. In plaats daarvan zijn we nu weer verder van het doel verwijderd. De lidstaten moeten er thans naar streven hun omzettingsinspanningen weer op schema te krijgen."

Omzetting van internemarktrichtlijnen

 • In juli 2006 bedraagt het omzettingsdeficit - het percentage internemarktrichtlijnen dat niet in nationaal recht is omgezet - 1,9%, wat neerkomt op een toename met 0,3% ten opzichte van het deficit van 1,6% in november 2005. Dit betekent dat de positieve trend van de afgelopen jaren hapert.
 • De "nieuwe" lidstaten blijven het met een gemiddeld omzettingsdeficit van 1,5% beter doen dan de "oude" (2,2%). Hun inspanningen lijken evenwel te verslappen, waardoor het gevaar bestaat dat zij de voorbeeldrol die zij de afgelopen twee jaar op het gebied van de tijdige omzetting hebben vervuld, in de toekomst niet meer waarmaken.
 • Slechts 14 van de 25 lidstaten blijven onder de grens van 1,5%, tegen 17 in november 2005. Denemarken heeft het laagste deficit, gevolgd door Cyprus, Hongarije, Litouwen, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk.
 • Naast Denemarken hebben alleen Cyprus, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hun omzettingspercentage weten te verbeteren in vergelijking met zes maanden geleden.
 • In totaal 19 lidstaten zagen hun achterstand toenemen. Op Luxemburg na zijn alle lidstaten met een deficit van meer dan 1,5% verder achterop geraakt. Italië, Portugal en Tsjechië lieten hun achterstand met 0,5% of meer verslechteren.
 • Luxemburg is nog steeds hekkensluiter, samen met Griekenland, Italië en Portugal. Luxemburg is er echter wel in geslaagd zijn achterstand aanzienlijk te verkleinen.
 • Drie lidstaten die er in november 2005 in waren geslaagd beter te doen dan het streefcijfer van 1,5%, hebben het nu helaas weer overschreden. Het gaat om Malta, Duitsland en Spanje.
 • Het percentage van 1,5% voor het omzettingsdeficit is slechts een tussentijdse doelstelling: idealiter zou het omzettingsdeficit gelijk moeten zijn aan nul. Dat neemt niet weg dat het een volgehouden inspanning van alle lidstaten vergt om het deficit onder de grens van 1,5% te houden. Het succes van Denemarken, dat zijn deficit verder heeft teruggedrongen tot 0,5%, toont aan dat het perfect doenbaar is om onder de tussentijdse doelstelling te blijven - mits de politieke wil aanwezig is en er sprake is van een goede organisatie.

Inbreuken

 • In het kader van de internemarktstrategie 2003-2006 werd de lidstaten verzocht het aantal inbreukprocedures dat tegen hen liep uiterlijk in 2006 te halveren, maar geen enkele van de "oude" lidstaten is in staat gebleken over de afgelopen drie jaar een daling met 50% te bewerkstelligen.
 • Slechts vijf "oude" lidstaten wisten het aantal inbreukprocedures dat tegen hen liep te verminderen: België, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland en Ierland.
 • Sommige lidstaten combineren een groot omzettingsdeficit met een omzetting van slechte kwaliteit en/of een onjuiste toepassing van internemarktregels. Dit is het geval voor Griekenland, Italië en Portugal: het reeds grote aantal tegen hen lopende inbreukprocedures is nog verder toegenomen en deze landen behoren tegelijkertijd tot de lidstaten die het slechtst presteren wat de tijdige omzetting betreft.
 • De gegevens voor de "nieuwe" lidstaten kunnen niet worden vergeleken met die voor de "oude" lidstaten, aangezien de cijfers voor de "nieuwe" lidstaten worden vergeleken met november 2005 in plaats van met april 2003. Het lijkt er evenwel op dat de situatie in de "nieuwe" lidstaten beter is. Zes "nieuwe" lidstaten zijn erin geslaagd het aantal inbreukprocedures over de afgelopen zes maanden te doen dalen: Tsjechië, Malta, Slowakije, Estland, Litouwen en Slovenië. De resultaten voor Polen en Cyprus zijn daarentegen zeer zorgwekkend en er moet dan ook dringend actie worden ondernomen om de situatie onder controle te krijgen.

Probleemoplossing

 • De pakketvergaderingen tussen deskundigen van de Commissie en van de nationale instanties blijven een efficiënt instrument voor het oplossen van inbreuken in een vroeg stadium. Tussen juli 2004 en juli 2005 hebben 25 pakketvergaderingen plaatsgevonden. Daarop wordt in bijna 60% van de behandelde gevallen ofwel binnen de zes maanden een oplossing gevonden, ofwel een beslissende stap voorwaarts gezet.
 • Het aantal klachten ingediend bij SOLVIT (het online netwerk tussen nationale overheden dat klachten over een onjuiste toepassing van EU-regels door overheidsinstanties behandelt) is in 2005 blijven toenemen, maar lijkt zich in 2006 te hebben gestabiliseerd. SOLVIT zou meer klachten kunnen behandelen, maar personeelsgebrek in een aantal SOLVIT-centra en onwetendheid van de zijde van burgers en bedrijven over wat SOLVIT voor hen kan doen, lijken het netwerk te beletten zijn volledige potentieel te realiseren.

Aanbeveling van 2004

 • In de aanbeveling van 2004 over de omzetting van internemarktrichtlijnen werd een beknopt overzicht gegeven van de in bepaalde lidstaten gevolgde optimale werkwijzen en werd de overige lidstaten aanbevolen soortgelijke regelingen te treffen.
 • Het is opvallend dat de lidstaten die het merendeel van de aanbevelingen hebben opgevolgd, ook de lidstaten zijn die het best presteren wat de tijdige omzetting van internemarktrichtlijnen betreft en omgekeerd: 9 van de 10 lidstaten die het beste scoren bij de toepassing van de aanbevelingen, blijven ook onder het streefcijfer van 1,5% voor het omzettingsdeficit. Daar staat tegenover dat de 5 lidstaten die zich het minst aan de aanbevelingen gelegen hebben laten liggen, het streefcijfer van 1,5% voor het omzettingsdeficit overschrijden.

Voordelen van de interne markt en het belang van de omzetting in nationaal recht

De interne markt vervult een essentiële rol bij het creëren van meer groei en banen, een van de doelstellingen die de EU zich heeft gesteld. Zij heeft miljoenen banen en miljarden euro's aan extra rijkdom gecreëerd. De interne markt biedt de EU-burgers een ruimere keuze aan kwaliteitsgoederen en -diensten en meer vrijheid om in andere EU-landen te reizen, te werken, te studeren of te wonen. Zij draagt ook bij tot een doeltreffender aanwending van de middelen en biedt onze bedrijven grotere handelsmogelijkheden. Maar de kansen die de interne markt biedt, kunnen alleen ten volle worden benut indien alle lidstaten de goedgekeurde wetgeving ook daadwerkelijk omzetten en toepassen.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition - EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 - 1620 directives

Member State DK CY HU LT SI UK EE AT PL SK SE NL FI LV ES DE FR BE IE MT CZ PT EL IT LU
Transposition Deficit (%) 0.5 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 3.0 3.7 3.8 3.8 3.8
Number of Directives 8 17 18 19 20 21 23 23 23 23 23 24 24 25 28 29 31 32 32 35 48 60 62 62 62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State DK NL AT PT FI UK ES BE IE IT SE EL DE FR LU
Number of Directives 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 6 6 8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State DK FI LU SE NL IE BE AT PT UK EL DE FR ES IT
Number of open infringement cases 29 40 41 46 47 52 59 60 61 61 98 99 107 114 166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State SI EE LT SK CZ MT LV HU CY PL
Number of open infringement cases 1 4 4 5 7 7 8 11 16 20