4 april: Commissie presenteert gewijzigd voorstel voor dienstenrichtlijn

Contentverzamelaar

4 april: Commissie presenteert gewijzigd voorstel voor dienstenrichtlijn

IP/06/442

Brussel, 4 april 2006

Dienstenrichtlijn: Commissie doet gewijzigd voorstel

De Europese Commissie heeft een gewijzigd voorstel voor een richtlijn betreffende diensten op de interne markt goedgekeurd. Dit is de volgende stap in het wetgevingsproces na de behandeling door het Europees Parlement in eerste lezing in februari 2006. Het gewijzigde voorstel bouwt voort op de werkzaamheden van het Parlement en op de discussies die tot op heden in de Raad zijn gevoerd. Het zal bijdragen tot het scheppen van groei en werkgelegenheid in de EU doordat de grensoverschrijdende handel en de investeringen in diensten vrijer worden gemaakt. Voor bedrijven wordt het gemakkelijker zich waar dan ook in de EU te vestigen en daarmee is minder geld en tijd gemoeid. Ook wordt het voor hen gemakkelijker om grensoverschrijdende diensten te verrichten: de lidstaten moeten ongerechtvaardigde belemmeringen wegnemen. Consumenten krijgen meer keuzemogelijkheden, informatie en bescherming. En doordat de samenwerking tussen de nationale autoriteiten wordt verbeterd, wordt er afdoende toezicht op de dienstverrichters uitgeoefend. Het gewijzigde voorstel zal nu door de Raad worden besproken en in stemming worden gebracht.

Commissaris Charlie McCreevy, bevoegd voor interne markt en diensten, zei hierover: "Dit is een realistische, praktische en werkbare oplossing die een reëel economisch verschil kan maken op een kritiek moment voor Europa. Er wordt een proces in werking gezet dat de integratie van de dienstenmarkten zal vergroten en tegelijkertijd de rechtszekerheid voor kopers en verkopers van diensten zal doen toenemen. Bedrijven worden in staat gesteld diensten te ontwikkelen en aan te bieden zonder hinder te ondervinden van maatregelen die bedoeld zijn om hen buiten te sluiten. Consumenten kunnen profiteren van een grotere keuze, meer concurrentie en lagere prijzen. De normen voor werkenden worden niet ondermijnd. Ik zie ernaar uit met de Raad samen te werken en ik hoop dat uiterlijk eind dit jaar een definitief akkoord kan worden bereikt."

Het gewijzigde voorstel maakt deel uit van een uitgebreide reeks maatregelen om de interne markt voor diensten volledig te doen functioneren. De Commissie publiceert ook richtsnoeren voor de lidstaten betreffende de werking van de richtlijn over de detachering van werknemers in andere lidstaten. Zij komt nog met een initiatief op het gebied van gezondheidszorgdiensten, waarin aspecten als patiëntenmobiliteit aan de orde komen, en zal voorts mededelingen over sociale diensten en diensten van algemeen belang publiceren.

Met het gewijzigde voorstel wordt beoogd versnippering van de regelgeving tegen te gaan en groei van grensoverschrijdende dienstverlening te bevorderen en mogelijk te maken. Belemmeringen worden weggenomen en het consumentenvertrouwen wordt vergroot. De belangrijkste elementen betreffen:

- bedrijfsvestiging waar dan ook in de EU: bedrijven zullen alle formaliteiten online en via een éénloketdienst kunnen vervullen. Vergunningstelsels worden duidelijker en transparanter, terwijl onderzoeken naar "economische behoeften" (dure procedures voor bedrijven om aan te tonen dat zij de lokale concurrentie niet zullen "destabiliseren") verboden worden. Hierdoor zullen de vergunningprocedures voor bedrijven sneller verlopen en de kosten worden beperkt;

- grensoverschrijdende diensten: het vrije verkeer van diensten in de hele EU wordt ondersteund. De lidstaten moeten de rechten van dienstverrichters om een dienst in een andere lidstaat te verrichten, respecteren. Dienstverrichters moeten op het grondgebied van elke lidstaat gratis toegang hebben tot een dienstenactiviteit en deze gratis kunnen uitoefenen. De lidstaten kunnen echter wel niet-discriminerende, evenredige en noodzakelijke maatregelen nemen wanneer deze nodig zijn om de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu te beschermen;

- betere consumentenbescherming: bedrijven worden verplicht belangrijke informatie aan consumenten ter beschikking te stellen en mogen een consument niet achterstellen op grond van woonplaats of nationaliteit;

- beter toezicht op bedrijven: de lidstaten moeten hun administratieve samenwerking versterken om het toezicht op bedrijven beter en doeltreffender te maken. Praktisch gezien wordt deze betere samenwerking bevorderd met een elektronisch informatiesysteem waarmee de autoriteiten rechtstreeks en doeltreffend informatie kunnen uitwisselen.

Werkingssfeer
Het gewijzigde voorstel heeft overeenkomstig de amendementen van het Europees Parlement geen gevolgen voor het arbeidsrecht of de detachering van werknemers. De volgende diensten zijn van de werkingssfeer van de richtlijn uitgesloten: financiële diensten, telecommunicatiediensten, vervoerdiensten, havendiensten, gezondheidszorgdiensten, sociale diensten op het gebied van sociale huisvesting, kinderverzorging en hulp aan gezinnen of personen in nood, activiteiten in verband met de uitoefening van het openbaar gezag, diensten van uitzendbedrijven, particuliere beveiligingsdiensten, gokactiviteiten en audiovisuele diensten.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/services/services-dir/index_en.htm