Afspraken gedelegeerde handelingen gepubliceerd

Contentverzamelaar

Afspraken gedelegeerde handelingen gepubliceerd

Het Verdrag van Lissabon voorziet in de mogelijkheid voor Raad en EP om bevoegdheden te delegeren aan de Europese Commissie (artikel 290 VWEU). In 2009 maakten Raad en Commissie afspraken over de toepassing van gedelegeerde handelingen. Het Europees Parlement wilde ook meedoen en drong aan op een inter-institutioneel akkoord over dit onderwerp. Dit heeft geleid tot een zogenoemde ‘common understanding’ tussen de drie instellingen over de toepassing van artikel 290 VWEU, die onlangs gepubliceerd is.

De mogelijkheid om bevoegdheden te delegeren aan de Europese Commissie (artikel 290 VWEU) is in het leven geroepen omdat de Raad en het EP niet alles tot in detail willen regelen en zich alleen willen bezighouden met de essentiële elementen van Europese wetgeving. Daarom kan de Europese Commissie de bevoegdheid krijgen niet-essentiële zaken te regelen en EU- wetgeving nader uit te werken.

De Raad en de Commissie kwamen al in 2009 (vlak na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) tot afspraken over de toepassing van het artikel. Die afspraken zijn door de Commissie neergelegd in een mededeling over de toepassing van artikel 290 VWEU. Hierin verschenen ook voor het eerst de zogenoemde standaardclausules die gehanteerd worden als de Commissie voorstelt om bevoegdheden aan haar over te dragen in het kader van delegatie.

Het Europees Parlement nam in mei een resolutie aan waarin werd aangedrongen op een inter-institutioneel akkoord over de toepassing van gedelegeerde handelingen. Het EP staat als medewetgever op gelijke voet met de Raad voor alle aspecten betreffende bevoegdheidsdelegatie.

Dit heeft geresulteerd in een ‘common understanding’ tussen de drie instellingen over hoe om te gaan met bevoegdheidsdelegatie. Op 3 maart 2011 stemde het Europees Parlement in met de tekst. Dit document bevat naast praktische werkafspraken ook meer principiële punten zoals het raadplegen van experts voorafgaand aan de vaststelling van gedelegeerde handelingen. De standaardclausules die de Commissie zal hanteren bij nieuwe voorstellen zijn opnieuw opgenomen. Hierin is duidelijker tot uitdrukking gebracht dat het van bijzonder belang is dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau.