Akkoord EP en Raad over single permit niet-EU-werknemers

Contentverzamelaar

Akkoord EP en Raad over single permit niet-EU-werknemers

Het Europees Parlement en de Raad van de EU zijn het eens geworden over de tekst van de richtlijn inzake één enkele aanvraagprocedure voor een vergunning voor werknemers van buiten de EU, de zogenoemde 'single permit'-richtlijn. Uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is dat werknemers uit derde landen zoveel mogelijk gelijk worden behandeld als EU-werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van werkomstandigheden, sociale zekerheid en de erkennng van beroepskwalificaties. Het is de eerste wetgevende maatregel over legale migratie sinds het Verdrag van Lissabon.

Het doel van de richtlijn (klik hier voor de concepttektst) is zowel de aanvraagprocedures in de lidstaten als de verblijfsstatus van werknemers uit derde landen beter op elkaar af te stemmen. Niet alle werknemers die afkomstig zijn uit derde landen vallen onder de nieuwe richtlijn. Zo zijn bijvoorbeeld langdurig ingezetenen en asielzoekers uitgesloten, omdat voor hen andere EU-wetgeving geldt.

De richtlijn bevat een lijst van gebieden waarop gelijke behandeling met de eigen onderdanen moet worden toegekend. Dit ziet op betaling, ontslag, gezondheid, werkomstandigheden, het recht op vereniging (vakbonden), erkenning van diploma's en sociale zekerheid.

Persbericht van de Raad
Persbericht van het Europees Parlement