Betere beoordeling van subsidiariteit en evenredigheid van EU-wetgeving in 2016

Contentverzamelaar

Betere beoordeling van subsidiariteit en evenredigheid van EU-wetgeving in 2016

Betere richtsnoeren stelden de Commissie, het Europees Parlement en de Raad in staat de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter te beoordelen. Ook het EU-Hof gaf aangrijpingspunten voor deze beoordeling. De nationale parlementen hebben voor de derde keer een gele kaart getrokken, nu voor de detacheringsrichtlijn. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Commissie over subsidiariteit en evenredigheid.

Op 30 juni heeft de Commissie haar jaarverslag 2016 gepubliceerd over de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in het wetgevingsproces van de Europese Unie. In dit verslag wordt onderzocht op welke wijze deze twee beginselen in 2016 door de verschillende instellingen en organen van de Europese Unie zijn toegepast en hoe de praktijk ten opzichte van voorgaande jaren is geëvolueerd. Voorts wordt een analyse gemaakt van de voorstellen van de Commissie ten aanzien waarvan de nationale parlementen in de loop van het jaar gemotiveerde adviezen hebben ingediend. Aangezien het subsidiariteitscontrolemechanisme in nauw verband staat met de politieke dialoog tussen de nationale parlementen en de Commissie, moet dit verslag worden beschouwd als een aanvulling op het jaarverslag van de Commissie over de betrekkingen met de nationale parlementen in 2016 (zie ECER bericht: Sterke toename adviezen van nationale parlementen in politieke dialoog met Commissie).

De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid moeten ervoor zorgen dat Europese regelgeving alleen wordt aangenomen wanneer een problematiek niet op nationaal niveau kan worden aangepakt en dat Europese regelgeving niet verder gaat dan noodzakelijk. Beide beginselen zijn opgenomen in artikel 5 van het EU-verdrag. Wanneer de Commissie een voorstel tot regelgeving doet is zij dan ook gehouden om te controleren of het voorstel voldoet aan de vereisten van subsidiariteit en evenredigheid.

In het jaarverslag geeft de Commissie aan de in 2015 ingezette lijn om te komen tot betere wetgeving door te zetten o.a. door gebruik van betere richtsnoeren ter beoordeling van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.  In 2016 hield de raad voor regelgevingstoetsing 60 effectbeoordelingen tegen het licht, waarna in een aantal gevallen werd gevraagd de motivering in verband met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid te verbeteren.

Het EU-Hof heeft in 2016 de rechtmatigheid onderzocht van de tabaksproductenrichtlijn. Het Hof onderzoekt de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in de context van de desbetreffende richtlijn en is op basis van een aantal criteria van oordeel dat de Uniewetgever het subsidiariteitsbeginsel had geëerbiedigd.  ( zaak C-358/14, Polen /Parlement en Raad, EU:C:2016:323, zaak C-477/14, Pillbox 38, EU:C:2016:324, en zaak C-547/14, Philip Morris, EU:C:2016:325.  

De Commissie zag ook een toegenomen belangstelling van nationale parlementen in de Europese besluitvorming in 2016 ten opzichte van 2016, met name wat betreft het subsidiariteitscontrolemechanisme: het aantal gemotiveerde adviezen nam toe van 8 in 2015 tot 65 in 2016.

Van dit totaal hadden 14 gemotiveerde adviezen betrekking op het voorstel voor een gerichte herziening van de richtlijn terbeschikkingstelling werknemers, waardoor voor de derde keer de “gele kaart”-procedure van artikel 7, lid 2, van Protocol nr. 2 bij de Verdragen in werking trad. Overeenkomstig de toezegging van de Commissie-Juncker om ingeval van deze procedure een dialoog aan te gaan met de nationale parlementen, werden de door de nationale parlementen aangevoerde argumenten uitgebreid besproken. Hoewel de Commissie na deze debatten en een grondige beoordeling van alle ontvangen adviezen uiteindelijk besloot om aan haar aanvankelijke voorstel vast te houden, onderkent zij dat een aantal nationale parlementen nog steeds niet overtuigd is van de merites daarvan. Dit voorstel wordt nog besproken door het Europees Parlement en de Raad.

Meer info: