Betere EU-wetgeving

Contentverzamelaar

Betere EU-wetgeving

In een Mededeling in het kader van Betere regelgeving pleit de Europese Commissie voor betere uitvoering van het Gemeenschapsrecht om de belangen van burgers en ondernemingen te beschermen. Zij heeft een reeks voorstellen gepresenteerd gericht op het voorkomen van handhavingsproblemen, verbetering van de samenwerking met de lidstaten, een betere prioritering en stroomlijning van inbreukprocedures, en meer openbaarheid.

IP/07/1282

Brussel, 5 september 2007

Commissie pleit voor betere uitvoering van het Gemeenschapsrecht om de belangen van burgers en ondernemingen te beschermen

De Europese Commissie heeft vandaag een reeks voorstellen gepresenteerd om te komen tot een betere toepassing van het Gemeenschapsrecht. De Commissie wil, als onderdeel van de prioriteit 'betere regelgeving', dat het Gemeenschapsrecht doeltreffender wordt uitgevoerd en dat door burgers en ondernemingen ingediende klachten sneller worden opgelost. Om het concurrentievermogen van Europa in een snel veranderende wereld te handhaven is het belangrijk dat er bij de beleidsvorming wordt ingespeeld op de belangen van burgers en ondernemingen. De Commissie presenteert, als hoedster van de Verdragen, een programma met mogelijke verbeteringen. Met behulp van diverse instrumenten wenst zij bij de opstelling van nieuwe wetgeving of bij de wijziging van bestaande wetgeving, de relevante uitvoeringskwesties in kaart te brengen. Zij verwacht van de lidstaten een hernieuwde verbintenis om de informatieverstrekking en de oplossing van problemen van burgers en ondernemingen te verbeteren. Zelf verbindt zij zich tot: een meer gerichte preventie van problemen; meer doeltreffendheid door een frequentere besluitvorming en de vaststelling van prioriteiten bij het beheer van door de Commissie ingestelde juridische procedures, alsook meer transparantie bij de toepassing en handhaving van het recht. Zij stelt voor om te komen tot een meer strategische planning van de uitvoering, het beheer en de handhaving van Gemeenschapswetgeving en om de resultaten meer te evalueren tussen de Commissie, het Parlement en de Raad.

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, verklaarde: " het EU-beleid heeft ten doel aan de behoeften en belangen van de Europese burgers en ondernemingen te voldoen. De doelstellingen van EU-wetgeving, die de verschillende beleidslijnen moet uitvoeren, worden niet ten volle gerealiseerd indien zij niet correct wordt toegepast. Als hoedster van de Verdragen moet de Commissie nog doeltreffender optreden om ervoor te zorgen dat de lidstaten het recht toepassen. De vandaag gepresenteerde voorstellen onderstrepen de behoefte aan een partnerschap tussen de EU-instellingen en de lidstaten om in de gehele beleidscyclus te komen tot betere regelgeving. De uitvoering van het Gemeenschapsrecht moet voor alle lidstaten een prioriteit zijn. En wanneer er zich problemen voordoen, moeten klachten doeltreffender en sneller worden behandeld dan thans het geval is."

In de mededeling worden vier belangrijke actiegebieden vermeld: meer gerichte preventieve maatregelen; betere informatieverstrekking en probleemoplossing; een doeltreffender beheer van inbreukprocedures door de vaststelling van prioriteiten om zoveel mogelijk personen maximaal te laten profiteren van het beheer van juridische procedures op gebieden waar er nog problemen bestaan, en meer transparantie. Het Parlement, de Raad en vooral de lidstaten wordt verzocht om meer aandacht te besteden aan dit deel van de agenda voor betere regelgeving. Een van de belangrijkste voorstellen is dat de Commissie samen met de lidstaten zou testen welke mogelijkheden er zijn om op een meer proactieve wijze antwoorden en oplossingen te vinden voor verzoeken en klachten van burgers. Dit zou leiden tot meer begrip bij de burgers en zou de uitoefening van hun rechten vergemakkelijken, waarbij tegelijk het aantal inbreukprocedures zou worden verminderd.

De belangrijkste door de Commissie voorgestelde verbeteringen zijn:

1. Meer gerichte preventieve maatregelen

 • In alle fasen van de totstandkoming van nieuwe wetgeving (bv. bij de effectbeoordeling) zal meer aandacht worden besteed aan uitvoerings- en handhavingskwesties.
 • Voor elke nieuwe wettelijke maatregel zal de Commissie systematisch contactpunten aanstellen, en zij zal de lidstaten verzoeken hetzelfde te doen.
 • De Commissie zal in voorstellen systematisch blijven eisen dat er " concordantietabellen" worden verstrekt; de Raad en de lidstaten zouden zich ertoe moeten verbinden de verstrekking van deze tabellen te ondersteunen.
 • De Commissie zal onderzoeken of lidstaten aanvullende opleiding voor rechters en ambtenaren aanmoedigen.

2. Betere informatieverstrekking en probleemoplossing

 • Om het aantal inbreuken te verminderen, zal de Commissie de lidstaten verzoeken zich ertoe te verbinden meer actief te helpen zoeken naar constructieve en snelle oplossingen voor problemen.
 • Voorstel tot invoering van een nieuwe werkmethode voor bij de Commissie ingediende verzoeken en klachten teneinde lidstaten de mogelijkheid te bieden burgers binnen korte termijnen rechtstreeks informatie te verstrekken en oplossingen voor te stellen.

3. Nieuwe verbintenis van de Commissie om te streven naar een doeltreffender beheer van inbreukprocedures

 • De Commissie zal prioriteit geven aan de inbreuken die de grootste risico's met zich meebrengen en wijdverspreide gevolgen voor burgers en ondernemingen hebben.
 • Er zullen algemene prioriteiten worden vastgesteld (niet-mededeling van omzettingsmaatregelen, en zaken op grond van artikel 228) alsook jaarlijkse prioriteiten in bepaalde sectoren.
 • Alle klachten en inbreuken zullen worden behandeld, doch sommige sneller dan andere - afhankelijk van hun belang en impact.
 • De Commissie zal bij inbreuken zorgen voor een meer continue besluitvorming teneinde knelpunten te vermijden en zaken voort te zetten zodra zij daar klaar voor zijn.

4. Meer transparantie

 • Om de inter-institutionele dialoog te versterken zal de Commissie zich in haar toekomstige jaarverslagen toespitsen op strategische kwesties, de evaluatie van de stand van het recht in de diverse sectoren, prioriteiten en de programmering van toekomstige werkzaamheden.
 • Om beter en consistenter in te spelen op belangstelling, zal er in elke fase v an inbreukprocedures beknopte informatie worden bekendgemaakt, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de vertrouwelijkheid van de inhoud en het tijdschema van de contacten met lidstaten.
 • De Commissie stelt voor meer informatie bekend te maken over termijnen voor de uitvoering van het Gemeenschapsrecht en over de door de lidstaten op dat gebied geboekte resultaten.
 • De Commissie zal ernaar streven vrije toegang te geven tot haar elektronische databank met nationale omzettingsmaatregelen en concordantietabellen, zolang de toegang tot nationale databanken niet is geregeld.

Verdere informatie is beschikbaar op de website van het secretariaat-generaal:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm