Bezwaren Nederlands parlement tegen voorstel herinvoering grenstoezicht

Contentverzamelaar

Bezwaren Nederlands parlement tegen voorstel herinvoering grenstoezicht

De Eerste en Tweede kamer hebben in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie officieel bezwaar gemaakt tegen het voorstel van Commissie voor de tijdelijke herinvoering van de controles aan de binnengrenzen van het Schengengebied. Volgens het Nederlandse parlement is het voorstel in strijd met het subsidiariteitsbeginsel.

In de huidige situatie kan een lidstaat volgens artikel 23 van de Schengen-grenscode (verordening 562/2006) in geval van een ernstige bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid bij wijze van uitzondering gedurende een beperkte periode opnieuw grenstoezicht aan zijn binnengrenzen invoeren.

De nieuwe verordening stelt voor dat deze beslissing genomen zal worden door de Europese Commissie na een verzoek van de lidstaat. In die gevallen waar de omstandigheden vragen om het direct sluiten van de binnengrens houdt de lidstaat de mogelijkheid dit zelf te beslissen voor een periode van maximaal 5 dagen. Daarna kan alleen de Europese Commissie besluiten de grenscontrole te verlengen.

Deze ‘verschuiving van de beslissingsbevoegdheid’ is volgens de Eerste en Tweede Kamer in strijd met het subsidiariteitsbeginsel. Zij beroepen zich hiervoor op artikel 72 VWEU. Volgens de teller van de website IPEX (waar nationale parlementen informatie uitwisselen) stuurden parlementen uit vijf lidstaten (waaronder ook Zweden en Frankrijk) een met redenen omkleed advies aan de Commissie over de conformiteit van het voorstel met het subsidiariteitsbeginsel. De drempel voor een zogenoemde ‘oranje kaart’ is 14 parlementen. In dat geval kan de Raad of het Europees Parlement besluiten het voorstel niet verder te behandelen.

Het kabinet is in het BNC-fiche over het voorstel ook van mening dat de Commissie zichzelf een te grote rol toedicht in het voorstel maar heeft hier bezwaren tegen vanuit een oogpunt van proportionaliteit. Het kabinet vindt het verder dan nodig gaan om de Commissie dergelijke bevoegdheden te geven. Aan het subsidiariteitsbeginsel is volgens het kabinet wel voldaan. Indien het herinvoeren van grenscontroles aan de binnengrenzen nodig is, heeft dit grote gevolgen voor andere lidstaten en de Schengenzone in het geheel. Het kabinet erkent dat daarom afspraken op Europees niveau op dit terrein nodig zijn.

Persbericht Eerste Kamer