Bundesverfassungsgericht verplicht Bondsdag tot het houden van plenaire sessies in het kader van Euro-noodmaatregelen

Contentverzamelaar

Bundesverfassungsgericht verplicht Bondsdag tot het houden van plenaire sessies in het kader van Euro-noodmaatregelen

Maatregelen in het kader van de Eurocrisis, zoals de herkapitalisatie van banken, moeten voortaan plenair door de gehele Bondsdag behandeld worden, aldus het Bundesverfassungsgericht, het Duitse constitutionele hof. Slechts in de zaken die absolute geheimhouding vereisen, zoals het aanschaffen van staatsobligaties op secundaire markten, is het toegestaan de Bondsdag te raadplegen in een samenstelling van 9 afgevaardigde parlementsleden.

Tot de uitspraak van het Duits Constitutioneel Hof van woensdag 28 februari 2012, werd de Duitse Bondsdag slechts in een samenstelling van 9 parlementsleden geraadpleegd over de stabiliseringsmaatregelen in het kader van de Eurocrisis. Deze zgn. ‘EFSF-commissie’ was in het leven geroepen om de besluitvorming ten aanzien van de Euro-stabiliseringsmaatregelen te versnellen. Twee Bondsdagleden kaartten deze manier besluitvorming ten aanzien van Euro-steunmaatregelen aan als schending van hun rechten als Bondsdagleden bij de Duitse rechter. Het Bundesverfassungsgericht oordeelde in haar arrest dat deze gang van zaken ongrondwettelijkheid is en aangepast dient te worden.

Het Bundesverfassungsgericht stoelt haar uitspraak op de belangrijke waarborgfunctie van de Bondsdag ten aanzien van de democratische fundamenten en beginselen. De Bondsdagleden garanderen middels hun representatiefunctie en onderlinge gelijkheid in status, de grondbeginselen en democratische principes van de Duitse rechtsstaat. Belangrijke rechten die de parlementsleden in dat verband toekomen bestaan uit onderlinge vrijheid en gelijkheid van mandaat, aan het recht op informatie, alsmede gelijke inspraak van de parlementsleden.

Vooral in het kader van begrotingsmaatregelen is inspraak en raadpleging van het gehele parlement, door middel van een plenair debat, van belang.

Ondanks dat de Bondsdag een marge heeft om bevoegdheden te delegeren, acht het Bundesverfassungsgericht de ongelijke behandeling in onderhavige kwestie niet gerechtvaardigd. Slechts in uitzonderlijke gevallen van bijzondere urgentie en vertrouwelijkheid kan de Bondsdag afzien van het betrekken van alle parlementsleden. Echter, in dergelijke uitzonderlijke situaties dient de bevoegde minderheidscommissie wel de politieke verhoudingen uit de Bondsdag te weerspiegelen.

De besluitvorming door de ‘EFSF-commissie’ staat op gespannen voet met zowel de rechten van de parlementsleden, als democratische principes als legitimatie en transparantie van besluitvorming. In de onderhavige zaak, oordeelde het Bundesverfassungsgericht dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Bondsdag ten aanzien van begrotings maatregelen, waaronder die aangaande de Eurocrisis, op ongerechtvaardigde wijze was aangetast.

 Persbericht Bundesverfassungsgericht
Bericht in de EUobserver