Burgerinitiatief stap dichterbij

Contentverzamelaar

Burgerinitiatief stap dichterbij

De Europese Commissie heeft op 31 maart 2010 een voorstel gedaan voor de invoering van het burgerinitiatief. Het burgerinitiatief is gebaseerd op het Verdrag van Lissabon. Het moet mogelijk worden voor minstens één miljoen burgers, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, de Commissie te verzoeken een bepaald voorstel in te dienen.

In artikel 24 van het EU-Werkingsverdrag krijgen het Europees Parlement en de Raad de opdracht om een verordening vast te stellen voor de procedures en voorwaarden voor het burgerinitiatief als bedoeld in artikel 11 van het EU-Verdrag. De Commissie heeft hiertoe nu een voorstel ingediend.

Enkele elementen uit het voorstel van de Commissie:

- De Commissie stelt voor een drempel van 9 lidstaten te hanteren voor ‘een significant aantal lidstaten’. Dit is overigens hetzelfde aantal dat nodig is voor nauwere samenwerking (artikel 20 EU). Ook wordt een minimum aantal burgers voor elk van deze lidstaten voorgesteld. Deze drempel is gekoppeld aan het aantal EP-leden van die lidstaat.

- De vorm waarin burgers laten blijken het met een bepaald initiatief eens te zijn is vrij. Het hoeven dus niet per se handtekeningen te zijn. Het kan ook via internet.

- Het kan uiteraard voorkomen dat de burgers met een idee komen dat niet gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld omdat de EU niet bevoegd is. Het voorstel bepaalt dat een initiatiefnemer nadat hij 300.000 handtekeningen uit drie lidstaten heeft verzameld, hij zijn idee indient bij de Commissie, zodat de Commissie kan kijken of het initiatief überhaupt in overweging kan worden genomen.

- De Commissie kan onder andere een initiatief weigeren als deze ‘indruist tegen Europese waarden’.

- Een initiatief tot wijziging van de EU-verdragen is niet mogelijk.