C-052/13 Posteshop

Contentverzamelaar

C-052/13 Posteshop

Prejudiciële Hofzaak C-52/13 Posteshop

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  21 maart 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  7 april 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  7 mei 2013
Trefwoorden: oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame; consumentenbescherming

Onderwerp:
- Richtlijn 2005/29/EG  betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt;
- Richtlijn 2006/114 tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame.

Verzoekster krijgt van de ITA NMa een geldboete opgelegd wegens het verspreiden van misleidend reclamemateriaal voor een franchiseketen. Zij komt op tegen dat oordeel omdat zij de bevoegdheid van de NMa in twijfel trekt, wegens ontbreken van ‘algemeen belang’ de uitspraak in strijd vindt met de door de grondwet beschermde vrijheid van particulier economisch initiatief, en de boete te hoog vindt. Maar de rechter, zowel in eerste instantie als in beroep, verwerpt alle grieven.
In hoger beroep stelt verzoekster dat zij, indien richtlijn 2006/114/EG correct was omgezet in ITA recht, de bevoegdheid van de NMa terecht in twijfel had getrokken. De bescherming tegen misleidende reclame betreft volgens verzoekster met name ‘consumenten’ . In dat verband wijst zij op de richtlijn oneerlijke handelspraktijken terwijl de ITA regeling die RL 2005/29 omzet alleen ziet op specifieke bescherming van handelaren. Zij vraagt dan ook om een prejudiciële vraag aan het HvJEU voor te leggen.

De verwijzende ITA rechter twijfelt aan de eerdere uitspraken in de procedure, en stelt het Hof dan ook de volgende vraag:
“Moet richtlijn 2006/114/EG aldus worden uitgelegd dat zij, wat de bescherming van handelaren betreft, betrekking heeft op reclame die tegelijkertijd misleidend en ongeoorloofd vergelijkend is, dan wel op twee onderscheiden onrechtmatige gedragingen, die ook elk op zich relevant zijn, te weten misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame?”

Specifiek beleidsterrein
: EZ
Mede VenJ

Gerelateerde documenten