C-168/23 Prysmian Cabluri si Sisteme

Contentverzamelaar

C-168/23 Prysmian Cabluri si Sisteme

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    31 mei 2023
Schriftelijke opmerkingen:                    17 juli 2023

Trefwoorden: tariefindeling van goederen

Onderwerp:

•            Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.

•            Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief.

Feiten:

Verzoekster Prysmian is een Roemeense vennootschap die deel uitmaakt van de Prysmian Group, Zij houdt zich bezig met de productie van kabels, en is een van de grootste producenten van elektriciteits- en telecommunicatienetwerken in Roemenië en Europa. Verweerster heeft bij verzoekster een douanecontrole verricht die tot doel had: (1) de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die aan het douanekantoor Olt, Roemenië is verstrekt waarvoor de vrijgave van goederen is ontvangen, waarvoor Prysmian, als geadresseerde en houder van de douaneregeling, de tariefindeling met TARIC-code 8544 70 00 00 - Optischevezelkabel had aangegeven; 2) na te gaan of de goederen moesten worden ingedeeld onder TARIC-code 8544 70 00 00 - Optischevezelkabels (douanerecht 0 %), zoals aangegeven door de vennootschap, of onder TARIC-code 9001 10 90 90 - Optische vezels (douanerecht 2,9 %). De douanecontrole is afgesloten met een besluit tot regularisatie van de situatie, waarbij een naheffingsvordering is vastgesteld voor een totaalbedrag van 992 430 Roemeense lei (RON) aan aanvullende douanerechten en aanvullende btw. Hiertegen heeft verzoeker bezwaar tegen ingediend.

Overweging:

Verzoekster betoogt dat op basis van vaste rechtspraak van het Hof het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in het belang van de rechtszekerheid en van gemakkelijke controle in de regel moet worden gezocht in de objectieve kenmerken en eigenschappen. Verzoekster heeft de douaneautoriteiten in kennis gesteld van de wijziging van de tariefindeling en verzocht om de invoerrechten vanaf 24 mei 2019 opnieuw te berekenen. Zij betoogt dat de douaneautoriteiten de bepalingen niet met terugwerkende kracht mogen toepassen omdat hiermee voor de belastingplichtige een ongunstige maatregel wordt gecreëerd doordat hogere douanerechten worden geheven, en dit in strijd is met het beginsel van rechtszekerheid en voorspelbaarheid. Zolang er handelingen/besluiten/arresten waren die bevestigen dat optischevezelkabels onder tariefpost 8544 worden ingedeeld, had Prysmian een gewettigd vertrouwen dat deze douanebehandeling zou worden toegepast.

Tot aan de inwerkingtreding van de toelichtingen van 2019 konden voor telecommunicatie gebruikte optischevezelkabels bestaande uit één enkele individueel omhulde optische vezel dan wel meerdere individueel omhulde optische vezels, worden geacht te vallen onder GN-post 8544 70 00, en was het bestaan van een extra omhulling niet doorslaggevend voor de indeling. In aansluiting op de toelichtingen van 2019 wordt de indeling onder post 8544 70 00 vermeld voor optischevezelkabels die bestaan uit meerdere individueel omhulde optische vezels die noodzakelijkerwijs zijn voorzien van een extra omhulling, anders dan kabels waarbij elke optische vezel een individuele omhulling heeft, die zouden worden ingedeeld onder post 9001 10 90.

Verzoekster wijst er voorts op dat de bestemming van het product een objectief criterium voor de indeling onder de juiste post kan vormen, mits die bestemming inherent is aan het betrokken product, en die inherentie moet kunnen worden beoordeeld aan de hand van de objectieve kenmerken en eigenschappen van het product. In de onderhavige zaak worden de goederen uitsluitend voor telecommunicatietoepassingen geproduceerd, aangezien zij zijn ontworpen en vervaardigd voor de transmissie van datasignalen over lange afstanden, zoals ook blijkt uit het schema met de beschrijving van een optisch telecommunicatiesysteem dat optischevezelkabels gebruikt. Het gebruik van de onder tariefpost 9001 omschreven goederen stemt niet overeen met het gebruik van de door Prysmian ingevoerde goederen.

Verweerster betoogt dat de aangifte van de optischevezelkabel onder GN-onderverdeling 8544 70 00 niet geacht wordt rechtmatig te zijn vastgesteld. Volgens verweerster kunnen onder post 8544 uitsluitend producten worden ingedeeld die de in de tekst genoemde „beschermende omhulling” hebben, terwijl individueel omhulde optische vezels, indien zij niet in een „beschermende omhulling” zijn gevat, onder post 9001: Optische vezels vallen.

Daarnaast betoogt zij dat indeling onder post 8544 is uitgesloten omdat het product niet „in een beschermende omhulling is gevat”. Indeling onder TARIC-code 9001 10 90 30 is uitgesloten vanwege de samenstelling van de kern van polymethylmethacrylaat (kunststof), anders dan het „silicium” (glas) waaruit de kern van het ingevoerde product bestaat. Uit het feit dat de begrippen „optischevezelbundels” en „optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544” niet in de titel van post 9001 voorkomen (8544 – bestemd om te worden gebruik voor telecommunicatie en niet voor „optische apparaten, in het bijzonder endoscopen van post 9018” zoals bedoeld in post 9001) volgt dat het product uitsluitend een „optische vezel” kan zijn.

Prejudiciële vragen:

1. Dient de GN als bedoeld in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, gelet op de toelichtingen op de [gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen], in de versie die van kracht is vanaf de datum van de mededeling van de Europese Commissie [inzake de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen (2007/C 296/02) (PB 2007, C 296, blz. 4)], aldus te worden uitgelegd dat het product bestaande in een kern [core] van de optische vezel en een kernbekleding die bedekt is met een eerste binnenschil van zacht acrylaat en een tweede buitenschil van gekleurd hard acrylaat, een coatingsysteem (ColourLock genoemd), kan worden ingedeeld onder post 8544 70 00 van die nomenclatuur?

2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, mogen de nationale douaneautoriteiten bij de uitlegging van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel dan voorbijgaan aan het bestaan van besluiten van de douaneautoriteit van die Staat waarin de indeling van dat product onder post 8544 70 00 niet ter discussie is gesteld, maar ook aan gunstige BTI-beschikkingen (waarbij vrijstelling van douanerechten en btw is verleend) van andere douaneautoriteiten of zelfs rechterlijke instanties van andere lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot een dergelijke tariefindeling, zonder daarmee in strijd te handelen met het beginsel van uniforme toepassing van de tariefindeling dat voortvloeit uit artikel 28 [VWEU], gelezen in samenhang met de door het [Hof] erkende beginselen van rechtszekerheid en bescherming van het gewettigd vertrouwen, die relevant zijn voor de toepassing van het Unierecht?

3. Indien de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord, is het bij de uitlegging van artikel 114 van verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad, gelet op de beginselen van rechtszekerheid en bescherming van het gewettigd vertrouwen, dan mogelijk dat een eventuele onduidelijkheid in de toelichtingen bij de [gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen], in de versie die geldt vanaf de datum van de mededeling van de Commissie [toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de [Europese Gemeenschappen] (2007/C 296/02) (PB 2007, C 296, blz. 4)], gevolgd door een later in werking getreden verduidelijking, voor een belastingplichtige in een lidstaat een bijkomende belastingschuld doet ontstaan, met name indien de douaneautoriteiten van die staat in de loop der tijd besluiten hebben vastgesteld waarin de indeling van dat product onder post 8544 70 00 niet ter discussie is gesteld en er ook gunstige BTI-beschikkingen zijn afgegeven door andere douaneautoriteiten of zelfs rechterlijke instanties van andere lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot een dergelijke tariefindeling?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Sony Supply Chain Solutions (Europe), C-153/10 ; DP, C-138/10 ; DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV, C-227/11 ; ALKA, C-635/13 ; Mineralquelle Zurzach, C-139/14 ; Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai kft, C-409/14 ; Cabinet Medical Veterinar, C-144/14, Onlineshop, C-268/18.

Specifiek beleidsterrein: FIN-FISC