C-178/14 Vario Tek

Contentverzamelaar

C-178/14 Vario Tek

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   3 juni 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   20 juni 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   20 juli 2014
Trefwoorden: communautair douanewetboek (CD); gecombineerde nomenclatuur (GN)

Onderwerp
- Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek
- Verordening (EU) nr. 861/2010 van de Commissie van 5 oktober 2010 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 284, blz.1)
- Verordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 282, blz. 1)

Verzoekster importeert in december 2011 een partij sportbrillen met toebehoren uit China en geeft deze bij verweerder (douanekantoor Reisholz) aan onder postonderverdeling 8525 80 91. Zij voldoet de bijbehorende douanerechten. Hetzelfde geschiedt met een partij in januari 2012, maar een ander model, die wordt aangegeven onder nr 8525 80 30. Deze partij is vrij van douanerechten. Het zijn niet zomaar sportbrillen, maar een ski- dan wel duikbril voorzien van vast geïntegreerde videocamera’s met microfoon.
Verweerder neemt monsters en laat deze onderzoeken. Het resultaat daarvan is dat de indeling zou moeten plaatsvinden onder postnr 8525 80 99 (tarief 14%), aangezien deze modellen niet alleen functies van opslag van het door de camera geregistreerde geluid en beeld hebben, maar de camera via de USB-aansluiting ook gegevens van een externe gegevensdrager kan opnemen en opslaan. Verzoekster ontvangt een naheffing en maakt bezwaar dat wordt afgewezen. Het gaat volgens verweerder om videocamera-opnametoestellen niet alleen met een functie van opslag van het door de (betrokken) camera geregistreerde beeld en geluid. Zij kunnen namelijk via de USB-aansluiting ook door externe toestellen opgeslagen audio- en videogegevens opnemen en opslaan. Verzoekster gaat tegen dat besluit in beroep omdat volgens haar indeling niet enkel op grond van de in casu theoretisch aanwezige mogelijkheid om gegevens op de verwisselbare gegevensdrager op te slaan kan plaatsvinden. Het doel van de goederen is duidelijk alleen de opslag van eigen beelden en video’s. De door verweerder gestelde mogelijkheid is gemakkelijker te realiseren met een USB-stick.

De verwijzende DUI rechter (Finanzgericht Düsseldorf) constateert dat volgens vaste rechtspraak van het HvJEU in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in beginsel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen zoals deze in de desbetreffende tekst van de post en in de aantekeningen bij de afdelingen of hoofdstukken van de GN zijn omschreven. Onderhavige goederencombinatie moet naar haar kenmerkende hoofdfunctie, namelijk brillen met videocamera, worden ingedeeld. Daarnaast kan worden gesteund op de (rechtens niet-bindende) toelichtingen op de GN die de EURCIE opstelt. Teneinde de juiste indeling te kunnen vaststellen legt hij de volgende vragen aan het HvJEU voor:
1. Sluit de omstandigheid dat een videocamera niet over zoomfuncties beschikt, de indeling ervan uit onder postonderverdeling 8525 80 9 van de gecombineerde nomenclatuur in de versie van de verordeningen (EU) nr. 861/2010 van de Commissie van 5 oktober 2010 en nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011, elk tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief?
2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, heeft een videocamera-opnametoestel een functie van opslag van het door de camera geregistreerde beeld en geluid in de zin van GN-postonderverdeling 8525 80 91, alleen al wanneer op de voor werking van de camera noodzakelijke verwisselbare gegevensdrager via een USB-aansluiting van de camera van een ander toestel een video- of audiobestand kan worden gekopieerd, zonder dat dit bestand alleen met de camera zichtbaar of hoorbaar kan worden gemaakt?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:  C-208/06 en C-209/06 Medion; C-450/12 Hark
Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten