C-21/23 Lindenapotheke

Contentverzamelaar

C-21/23 Lindenapotheke

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    21 maart 2023
Schriftelijke opmerkingen:                    7 mei 2023

Trefwoorden: persoonsgegevens, oneerlijke handelspraktijken, apotheek, gezondheid

Onderwerp:

•            Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG

•            Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Feiten:

Verzoeker en verweerder in Revision (verweerder) exploiteert een apotheek. Verweerder en verzoeker tot Revision (verzoeker) is eveneens apotheker en exploiteert een apotheek. Hij is houder van een vergunning voor onlinehandel en verkoopt zijn assortiment ook op het internet. Bovendien verkocht verzoeker in 2017 zijn assortiment, waaronder geneesmiddelen die alleen in apotheken mogen worden verkocht, op het platform voor onlinehandel „Amazon-Marketplace.” Verweerder maakt bezwaar tegen de verkoop op Amazon van geneesmiddelen die alleen in apotheken mogen worden verkocht, aangezien dat oneerlijk is wegens niet-naleving van de wettelijke vereisten die volgens de bepalingen inzake gegevensbescherming gelden voor het verkrijgen van toestemming van de klant voor het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens over zijn gezondheid. Hij vordert de staking van die handel. De Duitse rechter in eerste aanleg heeft de vordering toegewezen. Het door verzoeker ingestelde hoger beroep heeft de appelrechter verworpen. Met zijn beroep in Revision handhaaft verzoeker zijn verzoek tot afwijzing van de vordering. Verweerder vordert verwerping van het beroep in Revision.

Overweging:

Of het beroep in Revision slaagt, hangt af van de uitlegging van hoofdstuk VIII en van artikel 9 van verordening 2016/679, alsmede van artikel 8, lid 1, van richtlijn 95/46. In dit verband is het van belang of verweerder als concurrent bevoegd is om wegens schendingen van verordening 2016/679 bij de civiele rechter op te komen tegen de inbreukmaker, op grond van het verbod op oneerlijke handelspraktijken (eerste prejudiciële vraag). Bovendien is relevant of de gegevens die klanten van een apotheek die op een platform voor onlinehandel als verkoper optreedt, invoeren bij de bestelling van geneesmiddelen die weliswaar alleen in apotheken mogen worden verkocht, maar niet uitsluitend op recept kunnen worden verkregen (naam van de klant, afleveradres en de informatie die noodzakelijk is voor de individualisering van de bestelde geneesmiddelen die alleen in apotheken mogen worden verkocht) gegevens over gezondheid zijn in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening 2016/679 alsook gegevens die de gezondheid betreffen in de zin van artikel 8, lid 1, van richtlijn 95/46 (tweede prejudiciële vraag).

Prejudiciële vragen:

1) Staan de bepalingen in hoofdstuk VIII van verordening (EU) 2016/679 in de weg aan nationale regelingen die, naast de bevoegdheden tot optreden van de voor het toezicht op en de handhaving van de verordening bevoegde autoriteiten en de aan de betrokkene geboden rechtsbeschermingsmogelijkheden, aan concurrenten de bevoegdheid verlenen om wegens schendingen van verordening (EU) 2016/679 bij de civiele rechter tegen de inbreukmaker op te komen op grond van het verbod op oneerlijke handelspraktijken?

2) Zijn de gegevens die klanten van een apotheek die op een platform voor onlinehandel als verkoper optreedt, invoeren bij de bestelling van geneesmiddelen die weliswaar alleen in apotheken mogen worden verkocht maar niet uitsluitend op recept kunnen worden verkregen (naam van de klant, afleveradres en de informatie die noodzakelijk is voor de individualisering van de bestelde geneesmiddelen die alleen in apotheken mogen worden verkocht), gegevens over gezondheid in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening (EU) 2016/679 alsook gegevens die de gezondheid betreffen in de zin van artikel 8, lid 1, van richtlijn 95/46/EG? 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Meta Platforms Ireland (C-319/20), Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (C-184/20), Fashion ID (C-40/17)

Specifiek beleidsterrein: JenV

Gerelateerde documenten