C-216/24 Asociacion Peton do Lobo  

Contentverzamelaar

C-216/24 Asociacion Peton do Lobo  

Prejudiciële hofzaak 

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    13 mei 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    29 juni 2024

Trefwoorden: milieu; sectorale rapporten

Onderwerp:

-             Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten: artikel 1, lid 2 en 6, lid 3.

Feiten:

Verzoekende partij is ‘Asociación Autonómica Ambiental e Cultural Petón do Lobo’, een milieuvereniging. Zij komt op tegen onder andere de bouwvergunning die is verleend aan verwerende partij, omtrent installaties in het kader van een windmolenparkproject. In de aanloop naar de vergunningverlening is onder andere een milieueffectbeoordeling ingediend en er is een milieueffectverklaring opgesteld. De milieuvereniging stelt een beroep in teneinde de vergunningen nietig te laten verklaren, omdat er geen betrokkenen zijn gehoord na het uitbrengen van de sectorale rapporten.

Overweging:

Het is de vraag of de interne regeling voldoet aan de verplichtingen uit artikel 6, lid 3, van richtlijn 2011/92. Volgens de verwijzende rechter hebben instanties die beslissen over aanvragen voor vergunningen met milieueffecten de verplichting om drie procedures voorafgaand uit te voeren, waaronder het doorsturen van sectorale rapporten naar betrokkenen. De verwijzende rechter probeert via de drie gestelde vragen te achterhalen of de nationale regeling in strijd is met richtlijn 2011/92.

Prejudiciële vragen:

Eerste vraag – Welke betekenis moet worden gegeven aan de uitdrukking „voornaamste rapporten en adviezen” als bedoeld in artikel 6, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU?

Tweede vraag – Zijn de in artikel 37, lid 2, van Ley estatal 21/2013 genoemde rapporten die de voor vergunningverlening bevoegde instantie moet opvragen, de rapporten als bedoeld in artikel 6, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU?

Derde vraag – Zijn de artikelen 36, 37 en 38 van Ley estatal 21/2013 en de artikelen 33 en 34 van Ley autonómica gallega 8/2009 in strijd met het vereiste van artikel 6, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU dat ervoor wordt gezorgd dat de voornaamste sectorale rapporten die zijn uitgebracht, aan het betrokken publiek ter beschikking worden gesteld, zodat dit publiek zijn aan lid 4 van dat artikel ontleende recht kan uitoefenen om binnen een termijn van ten minste 30 dagen opmerkingen te maken en inspraak te krijgen in de besluitvormingsprocedure met betrekking tot de vergunningsaanvraag, voordat het desbetreffende besluit wordt genomen?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: -

Specifiek beleidsterrein: LNV; IenW

Gerelateerde documenten