C-259-16 en C-260-16 Confetra ea

Contentverzamelaar

C-259-16 en C-260-16 Confetra ea

Gevoegde prejudiciële hofzaken
Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier en hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   28 juli 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       14 augustus 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   14 september 2016
Trefwoorden: interne markt (postdiensten)

Onderwerp: - Richtlijn 97/67/EG van het EP en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (Pb 1998, L 15, blz. 14), zoals gewijzigd bij RL 2008/6/EG van het EP en de Raad van 20 februari 2008 (…)(Pb 2008, L 52, blz. 3)

 

Vragen en omstandigheden in beide zaken zijn identiek. Verzoeksters zijn aanbieders van expeditie-, koeriersdiensten en vervoer over de weg. Zij zijn in bezit van een algemene machtiging als bedoeld in de ITA regelgeving tot omzetting van RL 2008/6. Zij verrichten welisweer geen postdiensten maar hebben de machtiging aangevraagd vanwege de onzekere ITA regelgeving op dat gebied. Zij zijn in 2015 een procedure gestart tot nietigverklaring van een besluit van de ITA regelgevende instantie voor de communicatiesector (AGCom). Het betreft de regeling voor de vergunningen tot aanbieden van postdiensten aan het publiek. Als houders van de algemene machtiging zijn verzoekers onderworpen aan de verplichtingen die gelden voor aanbieders van postdiensten. In de loop van het geding vaardigt MinEZ een nieuwe uitvoeringsregeling uit waartegen verzoekers per aanvullende akte opkomen. Zij stellen dat de door hun aangeboden diensten niet kunnen worden herleid tot ‘postdiensten’ zoals in de RL omschreven. De nieuwe regelgeving is voor verzoekers zeer nadelig en strijdig met EUrecht door de onevenredig bezwarende verplichtingen en de verplichting tot bijdragen aan het compensatiefonds voor de lasten van de universele dienst.

 

De verwijzende ITA rechter (Administratieve rechter Lazio) twijfelt of de in de ITA regeling gehanteerde definitie van koeriersdiensten juist is en of de uitbreiding van verplichtingen in de ITA regeling in overeenstemming is met EUrecht. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:

1) Staat het recht van de Europese Unie, met name artikel [2], punten 1, 1 bis en 6, van richtlijn 97/67/EG, zoals gewijzigd en aangevuld bij richtlijn 2008/6/EG, in de weg aan de toepassing van een nationale regeling, met name artikel 2, onder a) en f), van decreto legislativo nr. [261]/1999, en artikel 1, lid 1, punt g) in samenhang met punt r), en punt i), van de regeling voor vergunningen voor het aanbieden van postdiensten aan het publiek in bijlage A bij besluit nr. 129/15/CONS van de AGCom van 23 maart 2015 en de in het decreet van het Ministero dello Sviluppo economico van 29 juli 2015 bedoelde bijbehorende uitvoeringsregeling voor de procedures voor de afgifte van vergunningen voor het aanbieden van postdiensten aan het publiek, die ertoe strekken ook vervoer over de weg, expeditiediensten en koeriersdiensten onder postdiensten te brengen?

2) Staat het recht van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 1, en artikel [2], punt 19, van richtlijn 97/67/EG, zoals gewijzigd en aangevuld bij richtlijn 2008/6/EG, alsook het evenredigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, in de weg aan de toepassing van een nationale regeling, met name artikel 6, lid 1, van decreto legislativo nr. [261]/1999, en artikel 8 van de regeling voor vergunningen voor het aanbieden van postdiensten aan het publiek in bijlage A bij besluit nr. 129/15/CONS van de AGCom van 23 maart 2015 en de in het decreet van het Ministero dello Sviluppo economico van 29 juli 2015 bedoelde bijbehorende uitvoeringsregeling voor de procedures voor de afgifte van vergunningen voor het aanbieden van postdiensten aan het publiek, die aanbieders van vervoer over de weg, expeditiediensten en koeriersdiensten verplichten, naast de machtiging die nodig is ter waarborging van de essentiële eisen voor het verrichten van postdiensten, ook over een algemene machtiging te beschikken?

3) Staat het recht van de Europese Unie, met name artikel 7, lid 4, en artikel 9, lid 2, van richtlijn 97/67/EG, zoals gewijzigd en aangevuld bij richtlijn 2008/6/EG, in de weg aan de toepassing van een nationale regeling, met name artikel 6, lid 1 bis, en artikel 10, lid 2, van decreto legislativo nr. 261/1999, alsook artikel 11, lid 1, onder f), en artikel 15, lid 2, van de regeling voor vergunningen voor het aanbieden van postdiensten aan het publiek in bijlage A bij besluit nr. 129/15/CONS van de AGCom van 23 maart 2015, en artikel 9 van de in het decreet van het Ministero dello Sviluppo economico van 29 juli 2015 bedoelde bijbehorende uitvoeringsregeling voor de procedures voor de afgifte van vergunningen voor het aanbieden van postdiensten aan het publiek, die aanbieders van vervoer over de weg, expeditiediensten en koeriersdiensten verplichten bij te dragen aan het compensatiefonds voor de universele dienst?

4) Staat het recht van de Europese Unie, met name artikel 9, lid 2, van richtlijn 97/67/EG, zoals gewijzigd en aangevuld bij richtlijn 2008/6/EG, in de weg aan de toepassing van een nationale regeling, met name de artikelen 6 en 10 van decreto legislativo nr. 261/1999, alsook artikel 11, lid 1, onder f), en artikel 15, lid 2, van de regeling voor vergunningen voor het aanbieden van postdiensten aan het publiek in bijlage A bij besluit nr. 129/15/CONS van de AGCom van 23 maart 2015, en artikel 9 van de in het decreet van het Ministero dello Sviluppo economico van 29 juli 2015 bedoelde bijbehorende uitvoeringsregeling voor de procedures voor de afgifte van vergunningen voor het aanbieden van postdiensten aan het publiek, die geen enkele beoordeling bevatten voor de gevallen waarin de bijdrage aan het compensatiefonds voor de kosten van de universele dienst opportuun kan worden geacht en niet voorzien in gedifferentieerde toepassingsvoorschriften naargelang de subjectieve situatie van de belastingplichtigen en de situatie van de markt?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: ---
Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten