C-365/13 Ordre des architectes

Contentverzamelaar

C-365/13 Ordre des architectes

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   13 augustus 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   30 augustus 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   30 september 2013
Trefwoorden:  erkenning beroepskwalificaties; vrij verkeer diensten

Onderwerp:
- Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;
- Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

Verzoekster heeft een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van een KB van 23 maart 2011 betreffende de vrijstelling van de stage van architect voor niet in BEL opgeleide architecten uit EULS. In 2009 is artikel 52 van de wet aangepast naar aanleiding van de dienstenrichtlijn:
„De raden van de Orde verlenen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van stage, volgens de voorwaarden bepaald door de Koning:
a. aan de onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap of een andere staat die partij is bij het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte die in het buitenland prestaties hebben geleverd, die gelijkwaardig met de stage worden geacht;”
De uitzondering voor architecten met in BEL afgegeven diploma’s, certificaten of andere titels (bedoeld in de bijlagen 1, b en 2, a van de voormelde wet van 20 februari 1939) blijft gehandhaafd.
Verzoekster voert met name aan dat de Koning volgens de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten niet bevoegd is een algemene vrijstelling van de stage voor alle (andere dan onderdanen die in het bezit zijn van een door een Belgische instelling afgeleverd diploma, certificaat of andere titel van dit type) onderdanen te verlenen.
Verweerder (BEL staat) stelt onder meer dat het bestreden KB is opgesteld naar aanleiding van een aanmaning van de EURCIE waaruit zou zijn gebleken dat de mogelijkheid om al dan niet vrijstelling te verlenen niet aan de Orde mocht worden overgelaten. Met het KB is het discretionaire karakter van de wet afgebakend door de door de Koning uitgevaardigde voorwaarden. Bovendien kan een in het buitenland opgeleide architect zich beroepen op de automatische erkenning zoals voorzien bij artikel 21 van richtlijn 2005/36/EG.

De verwijzende BEL rechter (RvS) ziet in de toekenning van de gebonden bevoegdheid aan de Raden geen schending van de bevoegdheid van de Koning. Hij concludeert wel dat het bestreden KB in strijd is met artikel 50 lid 1 van de wet (waarin de stagevoorwaarde is vastgelegd), omdat geen eisen worden gesteld aan de door architecten in het buitenland geleverde prestaties. De voorwaarden in de richtlijn zijn onvoldoende om dit aan te tonen.
Wat wel onderzocht moet worden is of artikel 52, lid 1, van de wet van 26 juni 1963 verenigbaar is met artikel 21, lid 1, en artikel 49 van richtlijn 2005/36/EG aan de hand van de volgende vraag aan het HvJEU:
”Moeten de artikelen 21 en 49 van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, voor zover zij elke lidstaat verplichten om met betrekking tot de toegang tot beroepswerkzaamheden en hun uitoefening, aan de titels waarop zij betrekking hebben op zijn grondgebied hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als aan de opleidingstitels die hij zelf afgeeft, aldus worden uitgelegd dat zij het een lidstaat verbieden om voor inschrijving op een tabel van de Orde van Architecten te eisen dat de houder van een opleidingstitel van architect die voldoet aan artikel 46 van voormelde richtlijn of een titel in de zin van artikel 49, lid 1, daarnaast nog voldoet aan voorwaarden inzake een beroepsstage of -ervaring die gelijkwaardig is aan die welke wordt vereist van de houders van diploma’s van architect die werden afgegeven op hun grondgebied nadat deze werden behaald?”

Specifiek beleidsterrein: IenM,
Mede OCW, EZ

Gerelateerde documenten