C-422/13 Wree

Contentverzamelaar

C-422/13 Wree

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   1 oktober 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   17 oktober 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   17 november 2013
Trefwoorden: landbouw; steunverlening; afval

Onderwerp
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 30 van 31 januari 2009, blz. 16)

Verzoekster is dierenarts en exploiteert een schapenfokkerij. De kuddes grazen op diverse plaatsen maar ook op grasland dat is aangelegd op de afdeklagen van stortplaatsen. Zij heeft overeenkomsten met de exploitanten van die stortplaatsen om haar schapen er gratis te weiden.
Verzoekster dient een aanvraag in voor toekenning van bedrijfstoeslag bij verweerder, het bureau voor landbouw, milieu en landelijke gebieden van het Land Sleeswijk-Holstein voor de haar ter beschikking staande subsidiabele hectaren (door haar geschat op totaal 25), waaronder ook het grasland op de stortplaatsen. De aanvraag wordt afgewezen omdat verzoekster niet aan de voorwaarden van Vo. 73/2009 voor steunverlening zou voldoen. Volgens verweerder komt slechts ruim 5 ha in aanmerking, de overige grond, de deklagen op de stortplaatsen niet omdat daar geen identificatiecodes voor bestaan. Omdat het verschil tussen opgegeven en niet-subsidiabel meer dan 50% is krijgt verzoekster nul op het request.
Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwijzing; zij stelt dat het niet om schijngebruik gaat en dat in andere DUI deelstaten voor bijvoorbeeld voormalige ontginningsplaatsen van bruinkool wel subsidie wordt gegeven. Maar het bezwaar wordt ongegrond verklaard; volgens verweerder vallen de stortplaatsen niet onder Vo. 73/2009 maar onder de DUI Deponieverordnung.
Verzoekster gaat in beroep en wordt in het gelijk gesteld, waarna verweerder hoger beroep instelt. Hij blijft erbij dat de betreffende grond niet onder het bereik van de Vo. valt en dus niet subsidiabel is. De stortplaatsen zijn al tientallen jaren geen landbouwgrond meer, de sluitings- en nazorgfase zijn nog niet afgerond, zij vallen nog onder de wetgeving inzake afval- of stortplaatsen.

De verwijzende DUI rechter leest in Vo. 73/2009 dat een subsidiabele hectare landbouwgrond grond is die voor een landbouwactiviteit gebruikt wordt (bijvoorbeeld bouwland, blijvend grasland of gewasteelt). Hij is van oordeel dat het in casu volstaat dat verzoekster als pachter van de grond zich een gebruik voor landbouwdoeleinden ten doel stelt, ook al geeft dat gebruik door de eigenaar van de grond aanleiding tot een ander doel, namelijk de nazorg voor de stortplaats krachtens de afvalwetgeving. Of dit verenigbaar is met EURregelgeving is volgens de rechter nog niet eerder door het HvJEU beantwoord. Hij legt de volgende vraag aan het HvJEU voor:
“Is er sprake van landbouwgrond in de zin van artikel 34, lid 2, sub a, van verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 [tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 30 van 31 januari 2009, blz. 16)] ook wanneer die grond weliswaar voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt (beweiding met schapen), maar ook de deklaag van een zich in de nazorgfase bevindende afvalstortplaats vormt?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-61/09 Niedermair-Schiemann
Specifiek beleidsterrein:
EZ

Gerelateerde documenten