C-459/21 The Navigator Company et Navigator Pulp Figueira

Contentverzamelaar

C-459/21 The Navigator Company et Navigator Pulp Figueira

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    26 oktober 2021
Schriftelijke opmerkingen:                    12 december 2021

Trefwoorden : btw; aftrek; gelijkwaardigheidsbeginsel

Onderwerp :

•          Verdrag betreffende de Europese Unie;

•          Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie:

•          Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Feiten:

De vennootschappen Navigator en Added Value hebben bij de Portugese belasting- en douanedienst hun maandelijkse btw-aangiften en hun individuele aangiften voor de vennootschapsbelasting ingediend. Beide vennootschappen hebben vervolgens de belastingdienst verzocht om hun btw-aangiften nietig te verklaren. Zij voerde aan dat de btw-aangiften een gebrek vertonen dat verband houdt met artikel 21 van het Portugese btw-wetboek, dat in bepaalde gevallen voorziet in de ‘uitsluiting van het recht op aftrek’ van btw. Dat artikel is volgens de vennootschappen in strijd met het EU-rechtelijke gelijkwaardigheidsbeginsel. De vennootschappen voeren namelijk aan dat er verschillen bestaan tussen de mogelijkheid tot aftrek tot kosten in het kader van de vennootschapsbelasting (en de autonome belasting) en de mogelijkheid tot aftrek van btw, wat betreft uitgaven voor voertuigen, uitgaven voor representatie en reis- en verblijfskosten. De belastingdienst heeft het bezwaar van de vennootschappen tegen de btw-aangiften afgewezen. De vennootschappen hebben een verzoek tot arbitrage ingesteld bij de verwijzende rechter.

Overweging:

De verwijzende rechter vraagt het EU-Hof nadere verduidelijking over het EU-rechtelijke gelijkwaardigheidsbeginsel. De rechter wil weten of dat beginsel zich verzet tegen een nationale btw-regeling (zoals artikel 21 van het Portugese btw-wetboek) die het recht op aftrek van uitgaven voor voertuigen, reis- en verblijfskosten en uitgaven voor representatie volledig of voor 50 procent uitsluit, terwijl dergelijke bedragen in het kader van de vennootschapsbelasting volledig aftrekbaar zijn als kosten of in het kader van de autonome belasting daadwerkelijk voor meer dan 50 procent als kosten kunnen worden afgetrokken.

Prejudiciële vragen:

Verzet het gelijkwaardigheidsbeginsel zich tegen een nationale btw-regeling zoals die welke is vastgelegd in artikel 21, lid 1, van de Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (btw-wetboek; hierna: „CIVA”), die uit hoofde van de standstillbepaling is gehandhaafd en het recht op aftrek van uitgaven voor voertuigen, reis- en verblijfskosten en uitgaven voor representatie volledig of voor 50 % uitsluit, terwijl dergelijke bedragen in het kader van de vennootschapsbelasting (onder voorbehoud van een controle achteraf en onder bepaalde voorwaarden) volledig aftrekbaar zijn als kosten, of in het kader van de autonome belasting daadwerkelijk voor meer dan 50 % als kosten kunnen worden afgetrokken?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: n.v.t.

Specifiek beleidsterrein: FIN-FISCAAL

Gerelateerde documenten