C-48/24 Vilniaus tarptautine mokykla  

Contentverzamelaar

C-48/24 Vilniaus tarptautine mokykla  

Prejudiciële hofzaak 

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    26 maart 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    12 mei 2024

Trefwoorden: beroepskwalificaties; vrijheid van vestiging

Onderwerp:

-             Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU): artikel 49;

-             Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties: artikel 53.

Feiten:

Verzoekende partij is een particuliere onderwijsinstelling. Op 19 en 25 mei 2022 is er een inspectie geweest door verwerende partij, de overheidscommissie voor taal, op de naleving van de wet inzake de officiële taal. Op basis van de inspectie is geconcludeerd dat 18 werknemers van de school het examen ter toetsing van de officiële taal niet hebben gehaald. De inspectie heeft opgedragen dat de werknemers uiterlijk 2 februari 2023 slagen voor het examen. Verzoekende partij is tegen dit besluit in beroep gegaan.

Overweging:

Richtlijn 2005/36 stelt de regels vast over de toegang tot of de uitoefening van een gereglementeerd beroep. Hierbij kan de toegang tot een beroep afhankelijk zijn van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties, zoals de beheersing van een taal. De verwijzende rechter verwijst naar rechtspraak van het Hof, waaruit blijkt dat de uitvoering van dit beleid niet mag leiden tot aantasting van een fundamentele vrijheid als het vrije verkeer van werknemers. De verwijzende rechter twijfelt daarom of de nationale eis inzake vaardigheid in de officiële taal in strijd is met het vrije verkeer van vestiging, beheerst door artikel 49 VWEU.

Prejudiciële vragen:

1. Dient artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aldus te worden uitgelegd dat de werkingssfeer daarvan zich uitstrekt tot de nationaalrechtelijke eis inzake vaardigheid in de officiële taal, welke eis van toepassing is op de administratieve medewerkers en de leerkrachten van een door een natuurlijke persoon opgerichte onderwijsinstelling die een internationaal secundaironderwijsprogramma evenals International Baccalaureate-programma’s voor Primary Years en Middle Years uitvoert?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: dient artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dan aldus te worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is en op grond waarvan de eis inzake vaardigheid in de officiële taal zonder uitzondering van toepassing is, ten eerste op alle leerkrachten die werkzaam zijn in een door een natuurlijke persoon opgerichte onderwijsinstelling die een internationaal secundaironderwijsprogramma evenals International Baccalaureate-programma’s voor Primary Years en Middle Years aanbiedt, en ten tweede op de administratieve medewerkers van die onderwijsinstelling, ongeacht eventuele omstandigheden die kenmerkend zijn voor de activiteiten van de desbetreffende onderwijsinstelling?

3. Dient artikel 53 van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties aldus te worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is en op grond waarvan de eis inzake vaardigheid in de officiële taal zonder uitzondering van toepassing is op alle leerkrachten die werkzaam zijn in een door een natuurlijke persoon opgerichte onderwijsinstelling die een internationaal secundaironderwijsprogramma evenals International Baccalaureate-programma’s voor Primary Years en Middle Years aanbiedt, ongeacht eventuele omstandigheden die kenmerkend zijn voor de activiteiten van de desbetreffende onderwijsinstelling?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-463/13 Stanley International Betting en Stanleybet Malta; C-66/18 Commissie/Hongarije; C-391/20 a.; C-379/87 Minister for Education and the City of Dublin Vocational Education Committee

Specifiek beleidsterrein: EZK