C-556/15 Fondul Proprietatea

Contentverzamelaar

C-556/15 Fondul Proprietatea

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   15 december 2015
Concept schriftelijke opmerkingen:       01 januari 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   01 februari 2016
Trefwoorden: staatssteun; interne markt voor elektriciteit

Onderwerp
- VWEU artikel 107 en 108 (staatssteun)
- richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG.

Verzoekster is 24-03-2014 een procedure gestart tegen verweerster Complexul Energetic Oltenia die bij besluit van de buitengewone avva de deelname heeft goedgekeurd aan kapitaalverhoging van Hidro Tarnita. Verweerster is een vennootschap waarin de Staat een meerderheid bezit. Verzoekster heeft een minderheidsaandeel in verweerster. Hidro Tarnita is een projectvennootschap voor de bouw van een waterkrachtcentrale, opgericht door twee vennootschappen die volledig staatseigendom zijn. De bouw van die centrale is voor ROE een prioritair project, gelet op het technologisch nut van het systeem en het evenwicht dat daaruit zal voortvloeien voor het nationale energiesysteem, waardoor ROE op een veilige wijze zijn Europese verbintenissen kan nakomen en de doelstellingen van de energiestrategie kan verwezenlijken. Verzoekster vordert nietigheid van het besluit omdat het onrechtmatig zou zijn door de vaststelling van onrechtmatige staatssteunmaatregelen. Zij stelt dat deelname in de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van Hidro Tarnita voordeel oplevert voor de op de markt aanwezige producenten van wind- en zonne-energie. De rechter in eerste aanleg verklaart de eis ongegrond, waarop verzoekster in beroep gaat bij de verwijzende rechter.

Voor de verwijzende ROE rechter (Hof van Beroep Craiova) is de rechtsvraag of VWEU artikel 107 aldus moet worden uitgelegd dat de deelneming van verweerster in het maatschappelijk kapitaal van Hidro Tarnita, die de bouw en de exploitatie van de waterkrachtcentrale tot doel heeft, staatssteun voor producenten van wind- en zonne-energie vormt, voor zover de verklaarde doelstelling van het project erin bestaat de optimale omstandigheden te creëren voor de installatie van een groter vermogen in centrales waarin die soorten energie worden geproduceerd. Verweerster stelt dat geen sprake is van overdracht van staatsmiddelen waarmee het evenwicht zou zijn verstoord en dat geen beslissende invloed wordt uitgeoefend op een transmissie- en systeembeheerder (artikel 9 RL 2009/72). De verwijzende rechter heeft nadere uitleg nodig over de werkingssfeer van staatssteun (VWEU artikel 107) en of, indien sprake is van staatssteun, deze had moeten worden aangemeld. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor:
1): Moet artikel 107 VWEU aldus worden uitgelegd dat de deelneming van de vennootschap COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA in het maatschappelijk kapitaal van de projectvennootschap HIDRO TARNIȚA SA, die de bouw en de exploitatie van de waterkrachtcentrale TARNIȚA – LĂPUȘTEȘTI tot doel heeft, staatssteun voor producenten van wind- en zonne-energie vormt, voor zover de verklaarde doelstelling van het project erin bestaat de optimale omstandigheden te creëren voor de installatie van een groter vermogen in centrales waarin die soorten energie worden geproduceerd, dat wil zeggen
(i) dat er sprake is van een door de Staat of met staatsmiddelen bekostigde maatregel,
(ii) dat die maatregel selectief is en (iii) dat die maatregel het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden[?]
2): Zo ja, moest die staatssteun worden aangemeld overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU?
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-284/12 Deutsche Lufthansa; C-672/13 OTP Bank
Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten