C-573/15 Oxycure Belgium

Contentverzamelaar

C-573/15 Oxycure Belgium

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   25 december 2015
Concept schriftelijke opmerkingen:       11 januari 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   11 februari 2016
Trefwoorden: btw; neutraliteitsbeginsel

Onderwerp
Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Verzoekster komt in verzet tegen een dwangbevel (29-11-2010) dat haar is opgelegd wegens onjuiste toepassing van het verlaagd tarief (6%) op verkoop of verhuur van concentratoren en toebehoren voor zuurstofbehandeling. Verweerster (belastingdienst) oordeelt dat het normale tarief van 21% hierop van toepassing. In eerste aanleg wordt het dwangbevel vernietigd (25-04-2013), maar BEL Staat gaat in beroep.

Voor de verwijzende BEL rechter (Hof van Beroep Luik) zet verzoekster uiteen dat de door haar geleverde zuurstofconcentratoren zuurstofbehandeling thuis mogelijk maken (medisch hulpmiddel in de zin van bijlage III bij RL 2006/112). Er zijn verschillende zuurstofbronnen op de markt beschikbaar die alle onderling uitwisselbaar zijn, zoals in een verslag van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is vastgelegd. De verwijzende rechter leest ook in het KB waarin de toepassing van verlaagd tarief voor medische hulpmiddelen is geregeld dat deze zuurstofbronnen uitwisselbaar zijn. Verweerder BEL betwist niet dat zuurstofflessen (onderdeel van de concentrator) onder het tarief van 6% vallen. Verweerster wijst erop dat zelfs indien haar product niet expliciet in de tabel van het KB wordt genoemd, de tabel in het licht van met name het EU-neutraliteitsbeginsel moet worden uitgelegd. Het gaat immers om een ‘soortgelijk goed’.
Op verzoek van verzoekster legt de verwijzende rechter volgende vraag aan het HvJEU voor:
„Staat artikel 98, leden 1 en 2, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, gelezen in samenhang met bijlage III, punten 3 en 4 van bijlage III bij de BTW-richtlijn, met name uit het oogpunt van het neutraliteitsbeginsel, in de weg aan een nationale bepaling die voorziet in een verlaagd BTW-tarief van toepassing op zuurstofbehandeling met zuurstofflessen, terwijl zuurstofbehandeling met een zuurstofconcentrator onderworpen is aan het normale BTW-tarief?”
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-94/09 CIE/FRA; C-219/13 K;
Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten