C-587/20  HK/Danmark et HK/Privat

Contentverzamelaar

C-587/20  HK/Danmark et HK/Privat

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     4 januari 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     21 februari 2021

Trefwoorden : discriminatie; gelijke behandeling arbeid en beroep;

Onderwerp :

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (werkgelegenheidsrichtlijn);

Feiten:

Vraag over discriminatie die erin bestaat dat het A op grond van leeftijd niet werd toegestaan zich verkiesbaar te stellen als sectorvoorzitter van de vakbond HK/Privat. Als vertegenwoordiger van A heeft de Ligebehandlingsnævn de toekenning door HK/Danmark en HK/Privat van een schadevergoeding aan A gevorderd. In deze zaak wordt uitlegging gevraagd van artikel 3(1)a) van de werkgelegenheidsrichtlijn, omdat tijdens de procedure de vraag is gerezen of de werkgelegenheidsrichtlijn van toepassing is op A als politiek gekozen sectorvoorzitter van een vakbond.

Overweging:

De werkgelegenheidsrichtlijn heeft een ruime doelstelling en het Hof heeft de begrippen “arbeid in loondienst”, “arbeid als zelfstandige” en “beroep” in artikel 3(1)a) dat betrekking heeft op de werkingssfeer van de richtlijn, niet nader omschreven. De richtlijn bevat geen bepalingen die uitdrukkelijk zien op politiek gekozen personen bij vakbonden en het Hof lijkt zich evenmin te hebben uitgesproken over de vraag of de werkgelegenheidsrichtlijn van toepassing is op politiek gekozen personen bij vakbonden. De verwijzende rechter is van oordeel dat er onzekerheid bestaat over het antwoord op de vraag of de werkgelegenheidsrichtlijn ook in de hierboven vermelde feitelijke omstandigheden van toepassing is op A als politiek gekozen sectorvoorzitter bij HK.

Prejudiciële vraag:

Moet artikel 3, lid 1, onder a), van de werkgelegenheidsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat deze richtlijn in de [in het verzoek om een prejudiciële beslissing] beschreven omstandigheden van toepassing is op een politiek gekozen sectorvoorzitter van een vakbond?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-144/04; C-341/08; C-482/16; C-229/14; C-232/09; C-420/18 IO; C-603/17

Specifiek beleidsterrein: SZW