C-635/13 ALKA

Contentverzamelaar

C-635/13 ALKA

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   4 februari 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   21 februari 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   21 maart 2014
Trefwoorden: douane; postindeling (gecombineerde nomenclatuur – GC)

Onderwerp
Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 148 van 9.6.2007, blz. 27–27)

Verzoekster ALKA is een onderneming naar ROE recht. Zij importeert tussen 19-02-2007 en 29-05-2008 ‘ruwe pompoenpitten in de schil’ uit de VRC. Zij deelt de goederen in onder 1207 99 97 10 van het gemeenschappelijk douanetarief = pompoenzaad. Hiervoor geldt het nultarief.
In 2009 vindt een inspectie plaats waarbij wordt geconstateerd dat aangifte had moeten plaatsvinden onder 1209 91 90 10 = ruwe pompoenpitten in de schil. De inspecteur heeft daarbij rekening gehouden met de algemene uitleggingsregels (1 en 6) van Vo. 1549/2006, en met de toelichting bij het geharmoniseerde stelsel voor post 1207. Voor de door de inspectie aangewezen indeling geldt een tarief van 3%, zodat verzoeker een naheffing krijgt. ALKA betaalt maar komt op tegen het besluit, maar haar bezwaar wordt ongegrond verklaard. Haar beroep (18-10-2010) wordt echter toegewezen omdat er onregelmatigheden zijn in zowel het proces-verbaal als de besluiten. Tegen die uitspraak gaat verweerder in hoger beroep. Hij is van mening dat er geen sprake is van invoer van ‘zaaigoed’. Dat type zaden wordt namelijk meest gebruikt voor het persen van olie. Wanneer een importeur een beroep wil doen op tariefpreferentie moet daarvoor tijdig bewijs van oorsprong worden overgelegd. De bewering van verzoekster dat zij aanspraak kon maken op vrijstelling van douanerechten aangezien de douaneaangiften vergezeld gingen van certificaten van oorsprong van de goederen is volgens verweerder ongegrond, aangezien verzoekster de douaneAut niet om de toepassing van een tariefpreferentie heeft verzocht.

Voor de verwijzende ROE rechter kan geen toepasselijke uitspraak van het HvJEU vinden. Hij stelt het HvJEU de volgende vragen:
1) Moeten ruwe pompoenpitten in de schil (groenten) die thermisch en mechanisch worden behandeld teneinde te kunnen worden gebruikt voor menselijke consumptie (als voedingswaren behorende tot de categorie „snacks”) worden ingedeeld onder tariefpost 1207 – postonderverdeling 1207 99 97 10, dan wel onder tariefpost 1209 – postonderverdeling 1209 91 90 10, van de gecombineerde nomenclatuur van waren?
2) Moeten ruwe pompoenpitten in de schil (groenten) die thermisch en mechanisch worden behandeld teneinde te kunnen worden gebruikt voor menselijke consumptie (als voedingswaren behorende tot de categorie „snacks”) volgens de toelichtingen bij de gecombineerde nomenclatuur van waren worden ingedeeld onder tariefpost 1207 – postonderverdeling 1207 99 97 10, dan wel onder tariefpost 1209 – postonderverdeling 1209 91 90 10?
3) Ingeval met betrekking tot eenzelfde product (ruwe pompoenpitten – groenten – in de schil) een verschil bestaat tussen de tariefindeling zoals die uit het gemeenschappelijk douanetarief voortvloeit en de tariefindeling zoals die uit voornoemde toelichtingen voortvloeit, welke van voornoemde tariefindelingen dient dan in de onderhavige zaak te worden toegepast?
4) Zijn, gelet op de artikelen 109, sub a, 110 en 256, lid 3, van verordening (EEG) nr. 2454/93, bepaalde specifieke administratieve handelingen vereist, zoals de indiening van een aanvraag of de overlegging van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan een bepaalde instantie, opdat daadwerkelijk sprake is de voorwaarden waaronder de douaneautoriteiten de tariefpreferentie van artikel 98 van deze verordening kunnen verlenen?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-229/06 Sunshine
Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten