C-637/19 BY

Contentverzamelaar

C-637/19 BY

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement: 16 oktober 2019
Schriftelijke opmerkingen: 2 december 2019

Trefwoorden : auteursrecht; publiek; rechter

Onderwerp :

- Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: richtlijn auteursrecht);

 

Feiten:

CX en BY zijn twee particulieren met elk een eigen website. CX heeft in een andere zaak als bewijsstuk een kopie van een tekstpagina met een foto van de website van BY overgelegd aan de rechter voor wie die zaak aanhangig was. BY voert in casu aan dat hij het auteursrecht heeft op de foto en heeft schadevergoeding gevorderd van CX wegens inbreuk op het auteursrecht en, subsidiair, inbreuk op de bijzondere bescherming van foto’s. De rechter in eerste aanleg (hierna: PMD) heeft vastgesteld dat het feit dat de foto was overgelegd aan de rechter, tot gevolg had dat iedereen kon verzoeken om er kennis van te nemen met een beroep op de Zweedse grondwettelijke bepalingen inzake de openbaarheid van documenten. Volgens de PMD had CX daarmee de foto onder het publiek gedistribueerd in de zin van de wet op het auteursrecht. De PMD oordeelde dat niet was aangetoond dat BY schade had geleden en wees zijn vordering daarom af. BY heeft hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter.

 

Overweging:

Volgens de verwijzende rechter bestaat er onduidelijkheid over de wijze waarop de begrippen “mededeling aan het publiek” en “distributie onder het publiek” overeenkomstig het Unierecht moeten worden uitgelegd wanneer er sprake is van de overlegging van een auteursrechtelijk beschermd werk aan een rechter. De onduidelijkheid betreft de vraag of een rechter moet worden beschouwd als het publiek in de zin van de richtlijn auteursrecht. Een specifieke vraag is of aan het begrip “publiek” dezelfde betekenis moet worden toegekend ongeacht of er sprake is van mededeling of distributie. De rechtspraak van het Hof biedt geen antwoord op deze vraag. De betreffende foto was overgelegd in de vorm van een elektronische kopie per e-mail. Indien wordt besloten dat de overlegging moet worden beschouwd als een vorm van terbeschikkingstelling aan het publiek, dan rijst de vraag of de nationale bepaling betreffende de beperking van het auteursrecht in het belang van gerechtelijke procedures van toepassing is. Zie artikel 5(3)e) van de richtlijn auteursrecht. De vragen aan het Hof hebben echter geen betrekking op deze beperking van het auteursrecht.

 

Prejudiciële vragen:

1. Heeft het begrip „publiek” in artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij een uniforme betekenis?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, behoort een rechter dan tot het publiek in de zin van die artikelen?

3. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, a) behoort een rechter dan tot het publiek wanneer iemand een auteursrechtelijk beschermd werk meedeelt aan die rechter? b) behoort een rechter dan tot het publiek wanneer iemand een auteursrechtelijk beschermd werk distribueert aan die rechter?

4. Is voor de beoordeling of de overlegging van een auteursrechtelijk beschermd werk aan een rechter een mededeling aan dan wel distributie onder het publiek is, van belang dat het nationale recht bepalingen inzake de openbaarheid van documenten bevat op grond waarvan aan een rechter overgelegde documenten in beginsel, wanneer zij niet vertrouwelijk zijn, toegankelijk zijn voor eenieder die daarom verzoekt?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Reha Training C-117/15; Dimensione Direct Sales en Labianca C-516/13; SGAE C-306/05; Football Association Premier League e.a. C-403/08 en C-429/08; SBS Belgium C-325/14; GS Media C-160/15; C-572/17;

Specifiek beleidsterrein: BZK; EZK; JenV

Gerelateerde documenten