C-641/15 Verwertungsgesellschaft Rundfunk

Contentverzamelaar

C-641/15 Verwertungsgesellschaft Rundfunk

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   26 januari 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       12 februari 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   12 maart 2016
Trefwoorden: intellectuele eigendom; Verdrag van Rome

Onderwerp
- Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties („Verdrag van Rome”);
- Richtlijn 2006/115/EG van het Europese Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaald naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom

Verzoekster is een auteursrechtenorganisatie (overeenkomstig de OOS wet inzake auteursrechtenorganisaties). Haar rechthebbenden zijn onder meer binnen- en buitenlandse omroeporganisaties in OOS, DUI en ITA. Zij is gerechtigd bepaalde auteursrechtelijke rechten en aanspraken geldend te maken. Verweerder (Hettegger Hotel Edelweiss) exploiteert zowel een hotel in OOS als in DUI. In de hotelkamers zijn tv-toestellen geplaatst en worden via een kabelaansluiting zowel tv- als radioprogramma’s naar de kamers doorgeleid. Hieronder zijn ook programma’s die door rechthebbenden van verzoekster worden geproduceerd. Verweerder vraagt geen extra vergoeding voor het gebruik van de tv-toestellen, dat is in de kamerprijs inbegrepen. Verzoekster stelt dat verweerder een auteursrechtelijk relevante exploitatiehandeling stelt in de vorm van een mededeling aan het publiek, waarvoor een vergoeding aan haar rechthebbenden op zijn plaats is. Zij baseert zich op de OOS auteurswet en RL 2006/115 en de uitleg van het HvJEU in onder meer C-136/09 en C-162/10. Het aanbod van hotelkamertelevisie dient een winstoogmerk en vormt een mogelijkheid om gasten te overtuigen juist dat hotel te boeken. Verweerder stelt dat niet is voldaan aan de daarin gestelde voorwaarden en daarom geen toestemming noch vergoeding noodzakelijk is. Er is geen sprake van mededeling aan het publiek in de zin van de auteurswet. De genoemde arresten hebben betrekking op RL 2001/29 (uitsluitend recht van de auteur) maar bevat geen beperking betreffende de plaats waar een dergelijke mededeling plaatsvindt. In RL 2006/115 wordt in artikel 8 het recht betreffende de ‘mededeling aan het publiek’ onderworpen aan de beperking dat uitsluitend de mededeling op plaatsen die ‘tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn’ is opgenomen. Deze beperking is letterlijk overgenomen uit het Verdrag van Rome.

De verwijzende OOS rechter (Handelsgericht Wien) legt de volgende vraag aan het HvJEU voor:
“Is aan de voorwaarde „tegen een toegangsprijs” zoals opgenomen in artikel 8, lid 3, van richtlijn 2006/115/EG van het Europese Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaald naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, voldaan wanneer
– in de afzonderlijke kamers van een hotel door de hotelexploitant televisietoestellen ter beschikking worden gesteld waarop het signaal van diverse televisie- en radioprogramma’s kan worden ontvangen („hotelkamertelevisie”) en
– de door de hotelexpoitant gevraagde vergoeding voor het gebruik van de kamers (met „hotelkamertelevisie”) per overnachting („kamerprijs”), ook het gebruik van het televisietoestel en de daarmee ontvangbare televisie- en radioprogramma’s omvat?”
Aangehaalde jurisprudentie: C-306/05 SGAE; C-403/08 en C-429/08 Football Association Premier League; C-136/09 OSDD; C-162/10 Phonographic Performance
Specifiek beleidsterrein: VenJ, OCW, EZ

Gerelateerde documenten