C-672/13 OTP Bank

Contentverzamelaar

C-672/13 OTP Bank

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   20 februari 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   6 maart 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   6 april 2014
Trefwoorden: staatssteun

Onderwerp: VWEU artikel 107 (staatssteun)

De HON regering heeft bij besluit van 31 januari 2001 (besluit nr 12/2001) een regeling voor woonsubsidie vastgesteld voor bepaalde categorieën HON burgers. De uitvoering van de regelingen werd aan de kredietinstellingen overgelaten.
Op grond van dit besluit heeft verzoekster op 15-09-2008 een lastgevings-overeenkomst gesloten met de competente autoriteiten; hierin is ook de wijze van verrekening tussen partijen vastgelegd.
Vanaf het derde kwartaal 2009 blijven de compAut (verweerders) echter in gebreke wat betreft de verrekening. Zij beroepen zich op een gewijzigd artikel in het besluit 12/2001 (van december 2011) volgens hetwelk geen uitvoering van de verplichting tot terugbetaling door de overheid kan worden gevraagd voor leningen die op of na 1 mei 2004 (toetredingsdatum HON) zijn afgesloten.
Verzoekster stapt naar de rechter omdat zij meent dat door genoemde wijziging de uitvoering van de betreffende overeenkomst onmogelijk is geworden. Maar verweerders stellen dat sinds toetreding van HON tot de EU uitbetaling verboden staatssteun zou opleveren (strijd met artikel 107, lid 1).

De verwijzende HON rechter (stedelijke rechtbank Boedapest) oordeelt dat de rechterlijke instanties van de EULS bevoegd zijn om te oordelen of een soort subsidie kan worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Maar of de subsidie verenigbaar is met de interne markt kan alleen de EURCIE dan wel het HvJEU beoordelen. Hij legt het HvJEU dan ook de volgende twee vragen voor:
1) Is bij een overheidsgarantie die vóór de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie is verleend bij regeringsbesluit nr. 12/2001 van 31 januari 2001, sprake van staatssteun, en zo ja, is deze verenigbaar met de interne markt?
2) Hoe kan op grond van het gemeenschapsrecht een mogelijke aantasting van de belangen van de betrokkenen ongedaan worden gemaakt indien de bij dat besluit verleende overheidsgarantie niet verenigbaar is met de interne markt?

Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten