C-746/23 en C-747/23 Cividale et Flag e.a.

Contentverzamelaar

C-746/23 en C-747/23 Cividale et Flag e.a.

Prejudiciële hofzaak 

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak , en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    20 februari 2024
Schriftelijke opmerkingen:                     6 april 2024

Trefwoorden: staatssteun

Onderwerp:

-             Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: artikelen 107 en 108;

-             Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag: artikelen 2, 3 en 8;

-             Mededeling van de Commissie over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instanties;

-             Mededeling C-262/1 van de Europese Commissie van 19 juli 2016 betreffende het begrip ‘staatssteun’: punten 66 tot en met 69 van hoofdstuk 4.

Feiten:

C-746/23

Verzoekende partij Flag, een onderneming actief in de sector van gietijzer- en staalgieterij, heeft op 18 juni 2004 bij het MISE een aanvraag ingediend voor een bijdrage. De vennootschap wilde samen met Cividele, welke Flag volledig in handen heeft, een van haar productie-installaties ontmantelen om vervolgens  met elkaar een overeenkomst aan te gaan om de daaruit voortvloeiende werkgelegenheidsproblemen op te lossen. MISE keurt de bijdrage goed en stelt de waarde van de bijdrage vast op iets meer dan 1,5 miljoen euro. Flag draagt vervolgens de te ontmantelen bedrijfseenheid over aan Flag Fonderia. Deze vennootschap had als enige doel om de installatie te vernietigen en het schroot te verkopen. Cividale heeft het MISE verzocht om de in de nota vastgestelde bijdrage te betalen. MISE verleend daarentegen goedkeuring voor de betaling van slechts 200.000 euro, op grond van de regeling inzake kleine bedragen staatssteun. Cividale en Flag zijn hiertegen in beroep gegaan.

C-747/23

De feiten en de motivering zijn vergelijkbaar met die in zaak C-746/23 en de prejudiciële vragen zijn gelijk aan de vragen in die zaak.

Overweging:

C-746/23

De verwijzende rechter twijfelt of het verzochte bedrag als staatssteun kan worden aangemerkt in de zin van artikelen 107 en 108 VWEU, en daardoor moet worden aangemeld bij de Europese Commissie. Volgens hem wordt staatssteun gevormd door elke vorm van voordeel die een onderneming, ook indirect, ten goede komt, ongeacht of dit voordeel wordt verleend in de vorm van subsidie of andere voordelen. De verwijzende rechter wijst naast rechtspraak van het Hof ook op de EU-verordeningen, waarin is vastgesteld welke steun toelaatbaar is zonder deze voorafgaand bij de Commissie te melden. De verwijzende rechter twijfelt of het bedrag in casu onder deze uitzonderingen valt, omdat het bedrag pas betaald wordt nadat de productie-installaties fysiek zijn vernietigd.

Prejudiciële vragen:

1) Kan een maatregel als die in de nationale regeling waarnaar wordt verwezen in punt 20 [van de oorspronkelijke versie van deze prejudiciële beslissing], en met name de maatregel van artikel 2, lid 2, onder a), van ministerieel besluit nr. 73/2004 worden aangemerkt als „steun” in de zin en met de gevolgen van de artikelen 107 en 108 VWEU en verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999?

2) Kan een maatregel als die in de nationale regeling waarnaar wordt verwezen in punt 20 [van de oorspronkelijke versie van deze prejudiciële beslissing], en met name de maatregel van artikel 2, lid 2, onder b), van ministerieel besluit nr. 73/2004 worden aangemerkt als „steun” in de zin en met de gevolgen van de artikelen 107 en 108 VWEU en verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-173/73 Italiaanse Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen; C-251/07 Gävle Kraftvärme AB tegen Länsstyrelsen i Gävleborgs län; C-67/85 Landbouwschap/ Commissie; C-303/88 Italiaanse Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen; T-366/00 Commissie; C-53/00 en C-280/00 Altmark Trans en Regierungspräsidium Magdeburg

Specifiek beleidsterrein: EZK; BZK