Commissie-mededeling publiek-private samenwerking

Contentverzamelaar

Commissie-mededeling publiek-private samenwerking

Er bestaat nog veel rechtsonzekerheid en onduidelijkheid over geï nstitutionaliseerde publiek-private samenwerking (PPS). In de ogen van de Commissie kan de oprichting van de PPS en de gunning van een overheidsopdracht samen worden genomen in één procedure. De selectie van de private partner dient transparant te zijn. En de aanbestedingsrichtlijnen blijven van toepassing, ook op situaties buiten hun werkingssfeer. Dat blijkt uit een ‘ interpretatieve mededeling’ die de Commissie heeft gepubliceerd. De Commissie benadrukt wel dat het uiteindelijk het EG-Hof is die in laatste instantie verantwoordelijk is voor de uitlegging van het gemeenschapsrecht.

De belangrijkste punten uit de mededeling van de Commissie zijn:

• Een dubbele procedure (de eerste voor de selectie van de private partner van de geïnstitutionaliseerde PPS, de tweede voor de gunning van de overheidsopdracht of de concessieovereenkomst aan de entiteit met gemengd kapitaal) is volgens de Commissie niet praktisch. Het is beter deze samen te nemen.

• Volgens de Commissie verplicht het Gemeenschapsrecht de aanbestedende dienst om de selectie- en gunningscriteria die bij de keuze van de private partner van de GPPS gebruikt zullen worden, bekend te maken. De gehanteerde criteria moeten in overeenstemming zijn met het beginsel van non-discriminatie. Deze verplichting geldt niet alleen voor overheidsopdrachten die volledig onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen, maar, volgens de Commissie, ook voor andere overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Zowel de selectie van de gegadigden die aan de procedure mogen deelnemen, als de selectie van de inschrijvingen moet op die criteria worden gebaseerd en de aanbestedende dienst moet de procedureregels en de oorspronkelijk vastgestelde essentiële voorwaarden inachtnemen.

• Er moeten specifieke voorzorgsmaatregelen worden genomen om een strikte scheiding te garanderen tussen de personen die de aanbesteding opstellen en in de aanbestedende dienst over de gunning van de opdracht beslissen enerzijds en de personen die belast zijn met het beheer van de geïnstitutionaliseerde PPS anderzijds, en om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie wordt doorgegeven van de aanbestedende dienst aan de entiteit met gemengd kapitaal.