Commissie Meijers kritisch over regeerakkoord

Contentverzamelaar

Terug Commissie Meijers kritisch over regeerakkoord

In een notitie voor de leden van de Commissies voor Veiligheid en Justitie, voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en voor Europese Zaken van de Tweede Kamer, laat de Commissie Meijers zich positief uit over het weglaten van verschillende voorstellen uit het vorige regeer- en gedoogakkoord, maar levert vanuit EU-rechtelijk evenals volkenrechtelijk perspectief kritiek op verscheidene andere voorstellen.

De Commissie, bestaande uit deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht, is verheugd dat verschillende maatregelen uit het vorige regeer- en gedoogakkoord, die op gespannen voet staan met bestaande Europese en internationale rechtsregels, niet meer zijn terug te vinden in het huidige regeerakkoord. Het gaat hierbij onder meer om het intrekken van het voorstel tot wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap, het voorstel voor een voorwaardelijk Nederlanderschap, de uitsluiting van ongehuwde partners, de invoering van opleidingseisen en een toets dat de band met Nederland groter is dan die met andere landen bij gezinshereniging, de startkwalificatie bij een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning asiel en het streven naar wijziging van de Richtlijn Vrij verkeer Unieburgers (richtlijn 2004/38) en van de Associatieovereenkomst met Turkije.

De Commissie Meijers komt echter tot de conclusie dat veel voorstellen uit het regeerakkoord strijdig zijn met de Unie-rechtelijke – alsmede volkenrechtelijke – verplichtingen van Nederland. De Commissie Meijers gaat in op de volgende voorstellen uit het regeerakkoord:

1. Verdachten kunnen eenvoudiger tot de (snel)rechtszitting in voorlopige hechtenis worden gehouden.

2. Straffen van meer dan twee jaar in eerste aanleg worden direct geëffectueerd, ook als er hoger beroep wordt aangetekend.

3. Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld.

4. Gezinsmigratie betreft het kerngezin: een duurzame, exclusieve relatie tussen partners en degenen die door biologische verwantschap tot het gezinshuishouden behoren.

5. Een verblijfsvergunning wordt niet verstrekt als de aanvrager eerder illegaal in Nederland verbleef of fraude pleegde.

6. Wie de Nederlandse taal niet beheerst krijgt geen bijstandsuitkering.

7. De periode voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, naturalisatie en het niet verliezen van het verblijfsrecht bij het aanvragen van een bijstandsuitkering wordt verlengd van vijf naar zeven jaar.

8. De eisen voor inburgering worden aangescherpt, zowel in het buitenland als in Nederland.

Klik hier voor de notitie.