Commissie presenteert een voorstel voor een gerichte herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA)

Contentverzamelaar

Commissie presenteert een voorstel voor een gerichte herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA)

Het voorstel voorziet in doelstellingen voor de vermindering van de voedselverspilling die de lidstaten tegen 2030 moeten bereiken. Verder moeten alle EU-lidstaten op grond van de voorgestelde regels verplichte en geharmoniseerde regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel invoeren

De Europese Green Deal (2019) en het EU-actieplan voor een circulaire economie (2020) roepen op tot versterkte en versnelde actie van de EU en de lidstaten om de milieuduurzaamheid van de textiel- en voedingsmiddelensector te bevorderen. De textiel- en voedingsmiddelensector zijn sectoren die zich momenteel niet volledig houden aan de fundamentele EU-beginselen voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de afvalhiërarchie. De afvalhiërarchie is vastgelegd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Op 5 juli 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om de Kaderrichtlijn afvalstoffen te herzien. Met het voorstel worden twee algemene doelstellingen nagestreefd:

  • Het verminderen van de milieu- en klimaateffecten in verband met het beheer van textielafval overeenkomstig de afvalhiërarchie;
  • het verminderen van de milieu- en klimaateffecten van voedselsystemen in verband met de productie van voedselafval.

Het voorstel bevat onder meer voorschriften met betrekking tot maatregelen die de lidstaten moeten nemen om voedselverspilling te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen als voorlichtingscampagnes om mensen bewuster te maken van voedselverspilling, en het aanmoedigen van voedseldonatie. Daarnaast voorziet het voorstel in doelstellingen voor de vermindering van de voedselverspilling die de lidstaten tegen 2030 moeten bereiken.

Verder moeten alle EU-lidstaten op grond van het voorstel verplichte en geharmoniseerde regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel invoeren.

Meer informatie: