Contentverzamelaar

Commissie publiceert jaarverslag over comitologiecomités
In 2014 hebben 287 comitologiecomités de Commissie bijgestaan bij de uitvoering van EU-recht. Er zijn in totaal 1563 uitvoeringshandelingen vastgesteld. Daarnaast zijn 165 handelingen vastgesteld via de regelgevingsprocedure met toetsing (PRAC). De Raad heeft één keer bezwaar gemaakt tegen een PRAC-handeling. Dat blijkt uit het verslag van de Commissie over de werking van de comités in 2014.

Op 3 september 2015 heeft de Commissie het jaarverslag over de werking van de comités in 2014 gepubliceerd. De Commissie komt hiermee tegemoet aan haar verplichting op grond van artikel 10, lid 2, van de Comitologieverordening ( Verordening (EU) nr. 182/2011).

Het verslag bevat een overzicht van de ontwikkelingen en activiteiten van de comités in 2014. De statistieken hebben enkel betrekking op de comitologiecomités die de Commissie bijstaan bij de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden die haar bij wettelijke basisbesluiten zijn toegekend. Deze moeten worden onderscheiden van de door de Commissie zelf opgerichte groepen deskundigen.

In het rapport wordt opgemerkt dat de Commissie in november 2014 drie hangende besluiten ( COM (2013) 451, COM (2013) 452 en COM (2013) 751) heeft ingetrokken die ten doel hadden om 200 basisbesluiten in overeenstemming te brengen met de artikelen 290 (delegatie) en 291 VWEU (uitvoering). Deze besluiten hadden ten doel invulling te geven aan de verklaring van de Commissie bij de vaststelling van de Comitologieverordening, waarin werd vermeld dat alle bepalingen betreffende de regelgevingsprocedure met toetsing (PRAC) in bestaande basisbesluiten zouden worden aangepast aan de criteria van het Verdrag. De Commissie wil de uitkomst van de besprekingen tussen de instellingen in het kader van het interinstitutioneel akkoord inzake betere regelgeving afwachten alvorens dergelijke besluiten aanhangig te maken. Zo lang de PRAC nog niet is aangepast, zal deze procedure dan ook verder worden toegepast. Uit het verslag blijkt dat er 165 maatregelen in 2014 zijn vastgesteld overeenkomstig de PRAC. De Raad heeft één keer bezwaar gemaakt tegen een PRAC-maatregel op het terrein van DG SANTE.