Commissie start nieuwe inbreukprocedure tegen Polen om onafhankelijkheid Poolse rechters te waarborgen

Contentverzamelaar

Commissie start nieuwe inbreukprocedure tegen Polen om onafhankelijkheid Poolse rechters te waarborgen

De Europese Commissie heeft opnieuw een inbreukprocedure gestart tegen Polen. Net als in eerdere procedures is het doel om de onafhankelijkheid van Poolse rechters te beschermen. Door een nieuwe Poolse wet wordt verhinderd dat Poolse rechtbanken bepaalde EU-regels kunnen toepassen.

Het gaat om de Poolse wet van 14 februari 2020, die verhindert dat rechters bepalingen van het EU-recht die gemaakt zijn om de onafhankelijkheid van rechters te waarborgen, kunnen toepassen. Hiernaast verhindert de wet dat Poolse rechters over deze onderwerpen prejudiciële vragen kunnen stellen aan het EU-Hof.

Commissie

De Europese Commissie is van mening dat meerdere elementen van de nieuwe Poolse wet niet verenigbaar zijn met Europees recht.

Ten eerste oordeelt de Commissie dat de nieuwe wet het makkelijker maakt om de inhoud van Poolse rechterlijke uitspraken te onderwerpen aan onderzoek en Poolse rechters te sanctioneren. Dit nieuwe beleid kan worden gebruikt om Poolse politieke controle over de rechterlijke macht uit te breiden.

De Commissie is van mening dat Polen met deze wet artikel 19, lid 1 van het EU-verdrag alsmede artikel 47 van het EU-handvest grondrechten  schendt. Uit deze bepalingen volgt dat lidstaten effectieve rechtsbescherming moeten garanderen in een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank. Ook schendt de Poolse wet jurisprudentie betreffende de onafhankelijkheid van rechters van het EU-Hof.

De Commissie is tevens van mening dat de wet de nieuwe Disciplinaire Kamer van de hoogste rechterlijke instantie van Polen, buitengewoon veel beoordelingsvrijheid geeft in haar taak om te oordelen over zaken betreffende de onafhankelijkheid van rechters. Dit verhindert dat Poolse rechtbanken EU-recht toepassen en prejudiciële vragen stellen aan het EU-hof.

Hiernaast merkt de Commissie op dat de wet Poolse rechtbanken ervan weerhoudt om, in de context van hun eigen rechtszaken, zaken van andere rechters te beoordelen. Ook vraagt de nieuwe wet rechters om specifieke informatie betreffende hun nevenactiviteiten te delen. Dit vormt een inbreuk op hun privéleven en is tevens in strijd met EU-recht.

Hoe nu verder?

De Poolse regering heeft twee maanden om te reageren. De onafhankelijkheid van Poolse rechters is al langer een punt van zorg. In 2017 is op grond van artikel 7 van het EU-verdrag een procedure gestart tegen Polen. Polen is de eerste lidstaat waartegen een procedure is gestart wegens een ernstige inbreuk op de rechtsstaat Daarnaast heeft de Commissie al eerder twee inbreukzaken ingesteld tegen Polen.

 

Meer info: