Commissie stelt begrotingssancties voor

Contentverzamelaar

Commissie stelt begrotingssancties voor

Op 29 september 2010 heeft de Europese Commissie nieuwe voorstellen gepresenteerd voor een nieuwe economic governance structuur in de EU. De essentie is dat landen een sanctie krijgen als ze zich niet houden aan de begrotingafspraken. Dit wordt besloten door middel van het zogenoemde 'reverse voting mechanism', een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. De sanctie is weer van de baan als een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten vindt dat het land voldoende heeft gedaan om het tekort terug te dringen.

Het pakket bestaat grofweg uit twee delen:

  • Het versterken van het Stabiliteit- en Groeipact, dat in 1997 tot stand kwam. In dit Pact hebben de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) afspraken gemaakt over hun begrotingsbeleid. Dit zijn zowel ‘preventieve’ maatregelen (verordening 1466/97) als ‘correctieve’ maatregelen (verordening 1467/97)
  • Voorkomen en tegengaan van macroeconomische oneffenheden, los van het Stabiliteit- en Groeipact. Dit wil de Commissie onder andere doen door een alerteringsmechanisme in te stellen en door gebruik te maken van de mogelijkheid die zij heeft volgens artikel 121, lid 4 van het EU-Werkingsverdrag om lidstaten te waarschuwen als een lidstaat een in haar ogen slecht begrotingsbeleid voert.

De voorstellen zijn gedaan na consultatie van de zogenoemde werkgroep van Rompuy. Dit is een werkgroep van de ministers van Financiën onder leiding van de voorzitter van de Europese Raad die heeft nagedacht over mogelijke oplossingen voor de begrotingsproblemen die zijn ontstaan als gevolg van de economische en financiële crisis. Uiteindelijk heeft de Commissie het initiatief overgenomen van deze groep.