Contentverzamelaar

Commissie werkprogramma 2016 – ‘No time for business as usual’
Het werkprogramma van de Europese Commissie bevat 23 nieuwe initiatieven, gericht op de vluchtelingencrisis, de economische en monetaire unie, fiscale rechtvaardigheid, sociale normen en duurzaamheid. Daarnaast worden 40 stuks bestaande wetgeving geëvalueerd in het kader van REFIT.

De Commissie heeft op 27 oktober haar jaarlijkse werkprogramma aangenomen, getiteld: “ No time for business as usual”. Het Commissie werkprogramma 2016 vertaalt de beleidslijnen die op politiek niveau zijn afgesproken naar concrete voorstellen en initiatieven. Het programma bevat nieuwe initiatieven de Commissie aan zal dragen en bestaande Europese regelgeving die de Commissie wil afslanken of wijzigen. Ook geeft de Commissie aan welke dossiers wat haar betreft voorrang moeten krijgen in de wetgevingsprocedures. Daarmee vervult het Commissie werkprogramma een informatiefunctie voor zowel de medewetgevers (de Raad en het EP) en de burger. Naast de punten genoemd in het werkprogramma zal de Commissie ook haar lopende taken blijven vervullen.

De Commissie onder leiding van Juncker kondigt in haar persbericht aan zich meer te gaan toeleggen op de belangrijkste beleidsterreinen voor de Europese Unie. Deze instelling is zichtbaar in haar werkprogramma: waar de Commissie van 2009 tot 2014 gemiddeld 130 wetvoorstellen per werkprogramma introduceerde, legt de huidige Commissie zich toe op een aantal van 23 wetsvoorstellen per jaar.

In het kort bevat het Commissie werkprogramma 23 initiatieven, 20 voorgenomen intrekkingen of wijzigingen van lopende wetsvoorstellen en 40 zogenaamde REFIT-acties ter evaluatie van de kwaliteit van de bestaande wetgeving.

De belangrijkste initiatieven zijn erop gericht de vluchtelingencrisis aan te pakken, de interne markt te versterken, de economische en monetaire unie te verdiepen, fiscale rechtvaardigheid te garanderen, hoge sociale normen te hanteren en duurzaamheid te bevorderen. Onderaan dit bericht vindt u een lijst met de nieuwe 23 initiatieven voor het jaar 2016.

Naast deze lijst met initiatieven heeft de Commissie in haar werkprogramma een lijst van opgenomen met 17 lopende wetsvoorstellen die volgens haar prioriteit verdienen in het wetgevingsproces.

De Commissie heeft dit jaar 40 acties in het kader van het REFIT-programma opgesteld. Dit programma wil Europese wetgeving slank en gezond houden door onnodige lasten te verwijderen en bestaande wetgeving aan te passen.

Een handige infographic van het Commissie werkprogramma is hier te vinden.
 

De belangrijkste initiatieven van de Commissie voor 2016 zijn:

1. een agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa
2. een nieuwe start voor werkende ouders
3. het pakket kringloopeconomie
4. de herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020
5. volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst
6. de uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt
7. het pakket energie-unie
8. het pakket arbeidsmobiliteit
9. de follow-up van de strategie voor de eengemaakte markt
10. het Europees defensieactieplan
11. het actieplan inzake btw
12. het pakket vennootschapsbelasting
13. een ruimtevaartstrategie voor Europa
14. een pijler voor sociale rechten
15. een Europese herverzekeringsregeling voor bankdeposito's / voltooiing van de bankenunie
16. de follow-up van de handels- en investeringsstrategie
17. de uitvoering van de Europese veiligheidsagenda
18. een beter migratiebeheer
19. het pakket grensbeheer
20. het post-Cotonou-kader
21. capaciteitsopbouw in de veiligheidssector
22. de bijdrage van de Commissie aan de globale strategie
23. het voorstel voor een interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister

 

Meer informatie:

Vragen en antwoorden over het werkprogramma van de Commissie voor 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_en.htm
Mededeling over het werkprogramma van de Commissie voor 2016: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
Bijlage 1 – Belangrijke initiatieven: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf
Bijlage 2 – Nieuwe REFIT-maatregelen: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf
Bijlage 3 – Prioriteiten voor de medewetgevers: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf
Bijlage 4 – Lijst van voorgenomen intrekkingen of wijzigingen van lopende voorstellen: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf
Bijlage 5 – Lijst van intrekkingen van bestaande wetgeving: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf
Bijlage 6 – Wetgeving die in 2016 van toepassing wordt: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf
Routekaarten voor in het werkprogramma opgenomen initiatieven: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_nl.htm
De politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf
Voortgang inzake de tien prioriteiten van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_nl.pdf
Toespraak van voorzitter Juncker over de staat van de Unie: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf
Intentieverklaring van voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans over het werkprogramma voor 2016:
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_nl.pdf