Commissie wil herschikking internationaal privaatrecht

Contentverzamelaar

Commissie wil herschikking internationaal privaatrecht

De Europese Commissie stelt voor de basisregels voor het Europese internationale privaatrecht, de zogenoemde Brussel-I verordening, te herschikken. Belangrijke onderdelen van het voorstel zijn de afschaffing van de exequatur-procedure en de uitbreiding van de verordening naar verweerders van buiten de EU.

De Brussel-I verordeningen, ook wel EEX-verordening genoemd is een van de belangrijkste instrumenten voor justitiële samenwerking in burgerlijke zaken in de EU. Het is de EU-rechtelijke opvolger van het Verdrag van Brussel uit 1968.

De verordening ziet op verbintenissen uit overeenkomst maar ook op verbintenissen uit onrechtmatige daad en op eigendomsvorderingen. Zij wijst de meest geschikte jurisdictie voor de beslechting van een grensoverschrijdend geschil aan en zorgt voor de vlotte erkenning en tenuitvoerlegging van in een andere lidstaat gegeven beslissingen.

De Commissie is echter na een raadpleging tot de conclusie gekomen dat de verordening tekortkomingen heeft en stelt samengevat zes wijzigingen voor:

  • afschaffing van de intermediaire procedure voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen (de zogenoemde ‘exequatur’), met uitzondering van beslissingen in smaadzaken en in collectieve procedures voor schadeloosstelling;
  • uitbreiding van de bevoegdheidsregels van de verordening tot geschillen waarbij verweerders uit derde landen zijn betrokken, met inbegrip van een regeling voor situaties waarbij hetzelfde geschil aanhangig is bij een rechter binnen en buiten de EU. Op dit punt lopen ;
  • forumkeuzeovereenkomsten doeltreffender maken;
  • de wisselwerking tussen de verordening en arbitrage versterken;
  • betere coördinatie van procedures voor de gerechten van de lidstaten;
  • betere toegang tot de rechter voor bepaalde specifieke geschillen,
  • verduidelijking van de voorwaarden waaronder voorlopige en bewarende maatregelen binnen de EU kunnen circuleren.