Commissie wil markt postdiensten voor 2009 openstellen

Contentverzamelaar

Commissie wil markt postdiensten voor 2009 openstellen

IP/06/1419

Brussel, 18 oktober 2006

Postdiensten: Commissie wil markt tegen 2009 volledig openstellen

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend waarmee wordt beoogd de markt voor postdiensten in de Gemeenschap volledig voor concurrentie open te stellen tegen 2009, de afgesproken streefdatum die in de huidige Postrichtlijn is vastgelegd. Op grond van uitgebreid onderzoek meent de Commissie dat dit de beste manier is om de universele dienst te handhaven en tegelijkertijd de kwaliteit te verbeteren en de keuze voor consumenten en ondernemingen in de Gemeenschap te vergroten. Volledige openstelling van de markt zal inhouden dat nationale exploitanten van postdiensten niet langer zullen beschikken over een monopolie op zendingen onder een bepaald gewicht (momenteel maximaal 50 gram), de zogeheten "voorbehouden diensten". De lidstaten zullen op flexibele wijze kunnen kiezen uit een reeks alternatieven om de levering van de universele dienst te financieren of zullen over de mogelijkheid beschikken een aantal exploitanten ertoe te verplichten de universele dienst te leveren. In het voorstel wordt nader aangegeven hoe dit alles in zijn werk moet gaan. Het onderhavige voorstel tot wijziging van de Postrichtlijn is de laatste stap in een hervormingsproces van lange adem, waarbij reeds met zeer goed gevolg grote segmenten van de markt voor postdiensten in de Gemeenschap voor mededinging werden opengesteld.

De heer Charlie McCreevy, het Commissielid bevoegd voor interne markt en diensten, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Ik ben er ten stelligste van overtuigd dat de voltooiing van de interne markt voor postdiensten van vitaal belang is om verdere verbeteringen te bewerkstelligen en om de tot dusver geboekte vooruitgang en behaalde resultaten veilig te stellen. Bij het uitwerken van dit voorstel kwamen de behoeften van de consumenten en de gebruikers op de eerste plaats. Dankzij de volledige openstelling van de markt in 2009 mogen we rekenen op verdere innovatie, betere diensten en een betere kosten-batenverhouding. Zoniet zou de Europese markt voor postdiensten steeds minder opgewassen blijken tegen de uitdagingen van de revolutie in de communicatiesector. De openstelling van de markt is tevens van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de sector op lange termijn en voor de werkgelegenheid die erdoor wordt geschapen."

Handhaving van de universele dienst

Het voorstel handhaaft de thans op de lidstaten rustende verplichting om een universele dienst van goede kwaliteit te garanderen, die inhoudt dat elke EU-burger vijf dagen per week kan rekenen op ten minste één bestelling en één ophaling. Het voorstel zal de consument tevens een betere bescherming bieden en de nationale regelgevende instanties een grotere rol toebedelen. In het voorstel wordt de verplichting gehandhaafd om de postdiensten betaalbaar te houden, alsook de mogelijkheid voor de lidstaten om een uniform tarief voor postzendingen tegen enkelstukstarieven (zoals post van particulieren) op te leggen.

Voor de dekking van eventuele resterende nettokosten van de levering van de universele dienst kunnen de lidstaten kiezen uit een hele reeks opties, zoals onder meer het toekennen van staatssteun, het plaatsen van overheidsopdrachten, het instellen van compensatiefondsen en het delen van de kosten. De lidstaten zullen zelf kunnen uitmaken welk model het best aan hun behoeften beantwoordt.

Voordelen van een volledige openstelling van de markt

Met de afschaffing van de voorbehouden diensten mogen gebruikers van postdiensten ervan uitgaan dat de diensten die voor hen beschikbaar zijn, zich verder zullen ontwikkelen en steeds beter zullen worden. Leveranciers van de universele dienst zullen ertoe worden aangespoord betrouwbaarder en efficiënter te werken en meer aandacht aan hun klanten te besteden, gezien de mogelijke concurrentie van nieuwkomers op de markt. Volledige openstelling van de markt zal tevens direct nieuwe banen scheppen in de nieuwe postbedrijven en, indirect, in de bedrijfstakken die van de postsector afhangen.

Achtergrond

Postdiensten in de EU vallen onder de Postrichtlijn (Richtlijn 97/67/EG) van 1997, die een regelgevingskader tot stand heeft gebracht dat burgers een universele dienst garandeert en die tegelijkertijd de werkingssfeer van de voorbehouden diensten geleidelijk beperkt (aanvankelijk zendingen tot 350 gram, in 2002 verminderd tot 100 gram en op 1.1.2006 teruggebracht tot 50 gram). Met de richtlijn wordt beoogd de best mogelijke dienst aan te bieden door middel van een geleidelijke openstelling van de markt, met als uiteindelijke doelstelling een volledige openstelling in 2009. Krachtens de richtlijn dient de Commissie periodiek verslag uit te brengen over de uitvoering ervan en vóór eind 2006 te bevestigen of 2009 nog steeds als streefdatum geldt. De Commissie stelt thans door middel van een nieuwe wijziging van de richtlijn voor die datum te bevestigen. Sommige lidstaten hebben hun markt overigens reeds voor volledige mededinging opengesteld of zijn vastbesloten dit te doen vóór de streefdatum van 2009.

Voor meer gedetailleerde vragen en antwoorden, zie de bijbehorende FAQs (MEMO/06/383).
Het voorstel, het onderzoek waarop het berust, en het recentste uitvoeringsverslag zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm