Commissie wil nieuwe stappen in EU-migratie- en asielbeleid

Contentverzamelaar

Commissie wil nieuwe stappen in EU-migratie- en asielbeleid

Een nieuwe regeling voor hervestiging van ten minste 50 000 vluchtelingen, proefprojecten voor legale migratie die de Commissie kan helpen financieren en coördineren, en nieuwe administratieve maatregelen om het terugkeerbeleid van de EU doeltreffender te maken. Dat stelt de Europese Commissie voor.

De Commissie dringt er ook bij de lidstaten op aan dat zij snel vorderingen maken met de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en zich meer inspannen voor de samenwerking met de landen van herkomst en doorreis van migranten, met name door meer bij te dragen aan het Trustfonds van de EU voor Afrika.

De Commissie is bereid financiële steun te verlenen aan lidstaten die meer migranten herplaatsen dan volgens de huidige regeling verplicht is en pleit voor snelle besluitvorming over de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en met name de Dublin verordening.

Legale routes: ten minste 50 000 nieuwe hervestigingsplaatsen

De Commissie beveelt aan om met een nieuwe EU-regeling voor hervestiging ten minste 50 000 van de meest kwetsbare personen die internationale bescherming behoeven, de komende twee jaar naar Europa te laten komen. Dit is onderdeel van het streven van de Commissie om haalbare, veilige en legale alternatieven te bieden voor mensen die anders hun leven op het spel zetten door zich met criminele smokkelnetwerken in te laten. De nieuwe regeling zal pas in oktober 2019 van kracht worden. Zij bouwt voort op de huidige succesvolle hervestigingsregelingen, die meer dan 23 000 personen in de EU een nieuw thuis hebben geboden, maar nu ten einde lopen.

De Commissie heeft 500 miljoen euro gereserveerd om de hervestigingsactiviteiten van de lidstaten te ondersteunen.

Het is de bedoeling de irreguliere stromen om te vormen tot economische migratie naar de EU-lidstaten op behoeftebasis. De Commissie stelt daarom voor proefprojecten met derde landen op het gebied van legale migratie te coördineren en financieel te steunen.

Het Europees Parlement en de Raad moeten ook snel tot een akkoord  komen en hun goedkeuring hechten aan het voorstel van de Commissie tot herziening van de blauwe kaart. Daarmee kan het vermogen van de EU om hooggekwalificeerde werknemers aan te trekken en te behouden, worden versterkt en ervoor worden gezorgd dat de lidstaten steeds kunnen rekenen op de werkkrachten die zij nodig hebben.

De Commissie zal beoordelen of het huidige visumbeleid nog is opgewassen tegen de bestaande en toekomstige uitdagingen en zal zich beraden over de noodzaak om het te moderniseren.

Een doeltreffender EU-terugkeerbeleid

Omdat het aantal terugkeerders nog onvoldoende is (36% in 2014-2015) en naar schatting 1,5 miljoen mensen de komende tijd uit de EU-lidstaten zullen moeten worden teruggestuurd, stelt de Commissie voor om de terugkeerinspanningen in alle opzichten op te voeren. De afdeling terugkeer van de Europese grens- en kustwacht zal aanzienlijk worden versterkt, zodat het agentschap de terugkeer daadwerkelijk proactief kan aanpakken en de terugkeeroperaties in de hele EU kan sturen en coördineren. De Commissie heeft een herziene versie van het Terugkeerhandboek gepubliceerd, waarin al deze aanbevelingen aan de nationale autoriteiten op het gebied van terugkeer zijn opgenomen. De lidstaten aan de buitengrenzen kunnen waar nodig gebruikmaken van de hotspotaanpak om ervoor te zorgen dat terugkeeroperaties snel in goede banen worden geleid, in het bijzonder bij aankomst van grote aantallen migranten.

Ter verbetering van de samenwerking op het gebied van overname met de landen van herkomst moeten alle stimuleringsmaatregelen en pressiemogelijkheden worden toegepast die op EU-niveau en nationaal niveau beschikbaar zijn.

Externe dimensie: doorgaan met het partnerschapskader

Sinds het partnerschapskader voor migratie een jaar geleden tot stand kwam, zijn er goede resultaten geboekt met het gezamenlijk beheer van de migratiestromen met de landen van herkomst en doorreis. De geboekte vooruitgang moet worden geconsolideerd, maar op een aantal belangrijke punten zijn ook meer inspanningen nodig. Dit betreft onder meer de verdere versterking van het EU-trustfonds voor Afrika, en met name het onderdeel Noord-Afrika, met aanvullende financiering door de lidstaten.

Nu het aantal aankomende migranten afneemt, evenals het aantal mensen dat op zee om het leven komt, moeten de gezamenlijke werkzaamheden langs de centrale Middellandse Zeeroute worden voortgezet. Intensiever werk is onder meer nodig om in samenwerking met de UNHCR en de IOM de situatie van in Libië gestrande migranten te verbeteren (met name in de detentiecentra) de sociaaleconomische mogelijkheden voor lokale gemeenschappen te stimuleren, de activiteiten op het gebied van begeleide vrijwillige terugkeer op te voeren en het vermogen van de Libische autoriteiten om de zuidelijke grenzen te beheren, te versterken. Daarnaast moeten de activiteiten op andere migratieroutes worden voortgezet, met name in het licht van de steeds sterkere verbindingen tussen deze routes.

De EU en de lidstaten moeten ook nauw samenwerken om het ambitieuze Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration van de VN tot stand te brengen en samen met pilotlanden het Global Compact for Refugees en het Comprehensive Refugee Response Framework op poten te zetten.

Meer info: