Commissievoorstel voor toepassing en handhaving van internationale handelsregels

Contentverzamelaar

Terug Commissievoorstel voor toepassing en handhaving van internationale handelsregels

De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een verordening betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels. Doel van deze verordening is dat de Unie haar rechten en belangen effectief kan handhaven door een gemeenschappelijk wetgevingskader te creëren, waaronder snel maatregelen kunnen worden genomen. Dit is van belang in het kader van internationale geschillenbeslechtingsmechanismen.

De Unie kan zich in het kader van de geschillenbeslechtingsregels op basis van internationale handelsovereenkomsten (WTO, bilateraal of regionaal) genoodzaakt zien om unilaterale maatregelen te treffen om haar rechten en belangen onder deze overeenkomsten te handhaven en te verdedigen. Doel van deze verordening is dat de Unie deze rechten en belangen effectief kan handhaven door een gemeenschappelijk wetgevingskader te creëren, waaronder snel maatregelen kunnen worden genomen. Hiertoe werd al in punt 8 en 9 in de Raadsconclusies uit 2010 opgeroepen.

Het voorstel heeft tot doel een gemeenschappelijk wetgevingskader tot stand te brengen, waarmee de Unie haar rechten in overeenstemming met haar internationale verplichtingen kan handhaven en verdedigen. De Commissie krijgt  op grond van artikel 207 van het EU-Werkingsverdrag de bevoegdheid om  uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 291 van het EU-Werkingsverdrag vast te stellen. Het gaat daarbij onder meer om het vaststellen, opschorten, wijzigen of beëindigen van uitvoeringshandelingen m.b.t. de handhaving van de rechten van de Unie onder bindende multilaterale en bilaterale geschillenbeslechtingsregels.

Bovendien ziet het voorstel op evenwichtsherstellende maatregelen in het kader van multilaterale en bilaterale vrijwaringsmaatregelen en om evenwichtsherstellende maatregelen in geval van wijzigingen door een derde land van zijn concessies overeenkomstig artikel XXVIII GATT 1994.

Klik hier voor het persbericht en hier voor het voorstel.