Consultatie over bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering- Europese regels over Publiek Private Partnerschappen (PPS)

Contentverzamelaar

Consultatie over bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering- Europese regels over Publiek Private Partnerschappen (PPS)
27 jul

Consultatie over bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering- Europese regels over Publiek Private Partnerschappen (PPS)

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie om aanvullend relevant feitenmateriaal te verzamelen in de vorm van standpunten en adviezen, zo mogelijk onderbouwd met feiten en cijfers. De gewenste informatie betreft bijvoorbeeld de typen publiek-private partnerschappen die momenteel in de EU-lidstaten betrokken zijn bij de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de overheids-instanties (financiële-inlichtingeneenheden, rechtshandhavingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten) en entiteiten uit de particuliere sector die daaraan deelnemen, de soort informatie die binnen deze partnerschappen wordt uitgewisseld en de maatregelen die worden genomen om de eerbiediging van de grondrechten te garanderen. Ook beoogt de raadpleging om input te verzamelen met betrekking tot de mechanismen die zijn ingesteld om de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze partnerschappen te meten (bv. prestatiekernindicatoren (KPI’s) of andere prestatiemaatstaven) en de Commissie een beter inzicht te verschaffen van het effect, de voordelen en de toegevoegde waarde van de verschillende publiek-private partnerschappen bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De oproep tot het indienen van feitenmateriaal biedt de verschillende openbare en particuliere instanties binnen de publiek-private partnerschappen de gelegenheid om de problemen waarmee zij te maken hebben en de punten waarop deze betrekking hebben, nader toe te lichten en te omschrijven. Het uiteindelijke doel van de raadpleging is de Commissie te voorzien van voldoende informatie en feitenmateriaal voor het opstellen van richtsnoeren voor de toepassing van de regels inzake het gebruik van publiek-private partnerschappen bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, alsmede om best practices vast te stellen.


De consultatie loopt van 27 juli tot 2 november 2021.