Consultatie over een kader voor open geldwezen- gegevensuitwisseling en toegang van derden

Contentverzamelaar

Consultatie over een kader voor open geldwezen- gegevensuitwisseling en toegang van derden
10 mei

Consultatie over een kader voor open geldwezen- gegevensuitwisseling en toegang van derden

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de EU-strategie voor het digitale geldwezen die een voorstel aankondigde inzake een open geldwezen, dat ging over de toegang tot en het hergebruik van klantgegevens, met toestemming van de klant, voor bepaalde financiële diensten. Dit voorstel moet gegevensuitwisseling en de toegang van derden mogelijk maken voor een breed scala aan financiële sectoren en producten, in overeenstemming met de regels inzake gegevensbescherming en consumentenbescherming. Het is gebaseerd op het beginsel dat klanten van financiële diensten eigenaar zijn van en zeggenschap hebben over de gegevens die ze verstrekken of die namens hen zijn gecreëerd.

In de strategie voor digitale financiën en de strategie voor retailbetalingen werd aangekondigd dat een uitgebreide evaluatie van de toepassing en het effect van PSD2 zou worden verricht om na te gaan of de wetgeving nog steeds geschikt is voor het beoogde doel. Parallel met de evaluatie van PSD2 werd in de strategie voor digitale financiën de ambitie van de Commissie aangekondigd om wetgeving voor te stellen voor een breder kader voor "open financiering". Een dergelijk kader moet het mogelijk maken dat klantgegevens die buiten het toepassingsgebied van PSD2 vallen, door financiële dienstverleners worden gedeeld en hergebruikt voor het creëren van nieuwe en verbeterde diensten, op voorwaarde dat de klant daarmee instemt en dat de regels inzake gegevensbescherming en veiligheidswaarborgen effectief worden toegepast. Deze raadpleging zal de Commissie informeren over de toepassing en de impact van PSD2 en over de standpunten inzake open financiering, waarbij onder meer rekening zal worden gehouden met de ontwikkelingen op de betalingsmarkt, de behoeften van betalingsgebruikers en de noodzaak van eventuele wijzigingen. Het kan de Commissie helpen te beslissen of een gecoördineerd optreden van de EU en/of beleidsmaatregelen gerechtvaardigd zijn.

De consultatie loopt van 10 mei tot 22 augustus 2022.