Consultatie over evaluatie van de EU-regels over betalingsdiensten

Contentverzamelaar

Consultatie over evaluatie van de EU-regels over betalingsdiensten
10 mei

Consultatie over evaluatie van de EU-regels over betalingsdiensten

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie om input te verzamelen over de toepassing en het effect van de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2) en om de werkzaamheden van de Commissie inzake open financiering te kunnen onderbouwen. In de strategie voor digitale financiën en de strategie voor retailbetalingen werd aangekondigd dat een uitgebreide evaluatie van de toepassing en het effect van PSD2 zou worden verricht om na te gaan of de wetgeving nog steeds geschikt is voor het beoogde doel. Parallel met de evaluatie van PSD2 werd in de strategie voor digitale financiën de ambitie van de Commissie aangekondigd om wetgeving voor te stellen voor een breder kader voor "open financiering". Een dergelijk kader moet het mogelijk maken dat klantgegevens die buiten het toepassingsgebied van PSD2 vallen, door financiële dienstverleners worden gedeeld en hergebruikt voor het creëren van nieuwe en verbeterde diensten, op voorwaarde dat de klant daarmee instemt en dat de regels inzake gegevensbescherming en de veiligheidswaarborgen effectief worden toegepast. Deze raadpleging zal de Commissie informeren over de toepassing en de impact van PSD2 en over de standpunten inzake open financiering, waarbij onder meer rekening zal worden gehouden met de ontwikkelingen op de betalingsmarkt, de behoeften van betalingsgebruikers en de noodzaak van eventuele wijzigingen. Het kan de Commissie helpen te besluiten of gecoördineerd optreden van de EU en/of beleidsmaatregelen gerechtvaardigd zijn.

De consultatie loopt van 10 mei tot 22 augustus 2022.