Contentverzamelaar

Covid-19 update: EU-ontwikkelingen corona-virus
Het ECER wijst u de weg naar actuele informatie over de EU-rechtelijke aspecten van de crisis.

Klik op één van de onderstaande links voor actuele informatie van het kabinet of van de desbetreffende EU-instelling:

Kabinet

Het kabinet heeft in een aantal kamerbrieven gereageerd op de ontwikkelingen op EU-niveau rondom de Covid-19-uitbraak:

Uitgelicht:

 • Beantwoording Kamervragen over noodremprocedure betalingen herstelfonds (19 augustus 2020)
 • Beantwoording Kamervragen over gemeenschappelijke schuld door herstelfonds (19 augustus 2020)
 • Verslag over de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (24 juli 2020) (zie ook het ECER-bericht hierover)
 • Kamerbrief oprichting pan Europees garantiefonds (EGF) Europese investeringsbank (EIB) (12 juni 2020)
 • Kamerbrief over Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen MFK 2021-2027 en herstelstrategie Covid-19-uitbraak (9 juni 2020) (zie ook dit overzicht van de Commissievoorstellen).
 • Kamerbrief met oordeel kabinet over aanbevelingen Europese Commissie voor herstel toerisme en vervoer binnen de EU in en na 2020 (5 juni 2020)
 • Kamerbrief inzake COVID-19 crisismaatregel SURE (22 mei 2020)
  • Kamerbrief over tijdelijkheid van Covid-19 crisismaatregel SURE (11 juni 2020)
 • Kamerbrief transparantie informele videoconferenties Europese Raad (20 mei 2020)
 • Beantwoording Kamervragen over Europese Raad 23 april 2020 en Raad Algemene Zaken 22 april 2020 (21 april 2020)
 • Kamerbrief over het vrij verkeer van goederen, diensten en personen tijdens de COVID-19-uitbraak (7 april 2020)
 • Kamerbrief over Commissievoorstellen met economisch respons op COVID-19-uitbraak (6 april 2020)
 • Bijlage over Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen van COVID-19 te mitigeren (17 maart 2020)

Klik hier voor een overzicht van de meest recente kamerstukken over de Covid-19-uitbraak.

Naar boven

Raad en Europese Raad

De Raad en de Europese Raad hebben een gezamenlijke portal waar EU-besluiten over Covid-19 kunnen worden geraadpleegd. Zie ook de tijdlijn.

Uitgelicht

 • Besluit (EU) 2020/1253 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluiten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970 in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (4 september 2020) (zie ook het ECER-bericht hierover)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1186 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (7 augustus 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1144 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (30 juli 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1052 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (16 juli 2020)
 • Verordening (EU) 2020/1043 betreffende de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijke gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte (Covid-19), alsmede de levering van die geneesmiddelen (15 juli 2020)
 • Verordening (EU) 2020/1040 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat de overgangsbepalingen ervan betreft met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de Covid-19-crisis (15 juli 2020)
 • Verordening (EU) 2020/1042 tot vaststelling, in het licht van de Covid-19-uitbraak, van tijdelijke maatregelen inzake de termijnen voor de verzameling, de verificatie en het onderzoek als vastgesteld in Verordening (EU) 2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief (15 juli 2020)
 • Besluit (EU 2020/970 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluiten (EU) 2020/556 en (EU) 2020/702 in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (3 juli 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (30 juni 2020)
 • Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de impact van de Covid-19-pandemie en het herstel van de sportsector (29 juni 2020)
 • Conclusies van de Raad over het bestrijden van de Covid-19-crisis in onderwijs en opleiding (26 juni 2020)
 • Richtlijn (EU) 2020/876 tot wijziging van richtlijn 2011/16 om te voorzien in de dringende behoefte aan uitstel van bepaalde termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied vanwege de Covid-19-pandemie (26 juni 2020)
 • Verordening (EU) 2020/873 tot wijziging van de verordeningen 575/2013 (CRR-verordening) en 2019/876 (aanpassing CRR-verordening) wat betreft bepaalde aanpassingen in respons op de Covid-19-pandemie (26 juni 2020)
 • Verordening (EU) 2020/872 tot wijziging van verordening 1305/2013 wat betreft een specifieke maatregel om uitzonderlijke tijdelijke steun te verlenen uit hoofde van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in reactie op de Covid-19-uitbraak (26 juni 2020)
 • Besluit (EU) 2020/702 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluit (EU) 2020/556 in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (27 mei 2020) (zie ook het ECER-bericht over dit besluit)
 • Besluit (EU) 2020/701 betreffende de toekenning van macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de Covid-19-pandemie (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/699 betreffende tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE's) en van Europese coöperatieve vennootschappen (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/698 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de Covid-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/697 tot wijziging van verordening 2017/352, teneinde havenbeheerders of bevoegde instanties toe te staan flexibiliteit te bieden bij het opleggen van heffingen op het gebruik van de haveninfrastructuur in het kader van de Covid-19-uitbraak (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/696 tot wijziging van verordening 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap naar aanleiding van de Covid-19-pandemie (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/672 betreffende de instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de Covid-19-uitbraak (20 mei 2020) (zie ook het ECER-bericht over deze verordening)
 • Verordening (EU) 2020/561 tot wijziging van verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in verband met de data die van toepassing zijn op een aantal bepalingen van die verordening (23 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/560 betreffende specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuur te verzachten (23 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/559 tot wijziging van Verordening 223/2014 (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen) wat betreft de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis (23 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/558 tot wijziging van verordening 1303/2013 en verordening 1301/2013 wat betreft specifieke maatregelen om uitzonderlijke flexibiliteit te bieden voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak (23 april 2020)
 • Besluit (EU) 2020/556 tot verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (22 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/251 tot activering van noodhulp uit hoofde van verordening 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen rekening houdend met de uitbraak van Covid-19 (14 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/461 inzake financiële steun aan lidstaten (zie ook het persbericht) (30 maart 2020)
 • Verordening (EU) 2020/460 inzake het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons (zie ook het persbericht) (30 maart 2020)
 • Verordening (EU) 2020/459 inzake de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (zie ook persbericht) (30 maart 2020)
 • Gezamenlijke verklaring van de leden van de Europese Raad (26 maart 2020)
 • Verklaring van de EU-ministers van Financiën over het Stabiliteits- en Groeipact in het licht van de Covid-19-crisis (24 maart 2020)
 • Besluit (EU) 2020/430 betreffende een tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (zie ook het ECER-bericht) (23 maart 2020)
 • Conclusies van de voorzitter van de Europese Raad inzake de beperking van de instroom van personen van buiten het Schengengebied (17 maart 2020)
 • Mededeling inzake activering van de geïntegreerde politieke crisis respons (zie ook het ECER-bericht) (2 maart 2020)
 • Conclusies van de Raad over Covid-19 (20 februari 2020)

Naar boven 

EU-Hof en EU-Gerecht

Vanwege de beperkingen die zowel in Luxemburg als in de meeste andere EU-lidstaten golden voor verplaatsingen, werden alle pleitzittingen die waren gepland uitgesteld. Het EU-Hof en het EU-Gerecht namen maatregelen om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de rechterlijke instanties konden worden voortgezet. Daarvoor werden verschillende werkwijzen in het leven geroepen om te voorkomen dat de behandeling van zaken werd onderbroken. Het ging onder meer om via de schriftelijke procedure gewezen beslissingen, schriftelijke vragen aan de partijen, bijzondere organisatie van zittingen voor het uitspreken van arresten en het nemen van conclusies en versoepelde voorwaarden voor de opening van een e-Curia-account (om op elektronische wijze processtukken in te dienen en te betekenen).

Het EU-Hof en het Gerecht besloten voorrang te verlenen aan de behandeling van zaken die bijzonder spoedeisend waren (zoals spoedprocedures, versnelde procedures en procedures in korte geding), maar ook de behandeling van overige zaken werd voortgezet. Zie voor meer informatie de mededeling van het EU-Hof.

Het EU-Hof heeft met ingang van 25 mei 2020 de pleitzittingen hervat. Tijdens deze pleitzittingen moeten de strengst mogelijke gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen. De regels inzake minimale fysieke afstand moeten worden nageleefd, buiten de rechtszaal moet een beschermingsmasker worden gedragen en vertegenwoordigers van partijen moeten een eigen toga meenemen. Zie voor meer informatie de mededeling van het EU-Hof.

Naar boven 

Europese Commissie

De Europese Commissie biedt een overzichtsportal waar informatie kan worden gevonden over alle EU-initiatieven en de laatste ontwikkelingen rondom het Covid-19-virus.

Uitgelicht:

 • ​​​​​​​Aanbeveling 2020/1307 betreffende een gemeenschappelijke toolbox van de Unie om de kosten van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit te verlagen en een tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot 5G-radiospectrum te waarborgen, ter bevordering van de connectiviteit als ondersteuning van het economisch herstel na de Covid-19-crisis in de Unie (18 september 2020)
 • Voorstel voor een mededeling van de Raad over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrij verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie (EN) (4 september 2020)
 • Persbericht over de ondertekening door de Commissie van het eerste contract inzake coronavaccins met AstraZeneca (27 augustus 2020)
 • Besluit (EU) 2020/1101 tot wijziging van Besluit (EU) 2020/491 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden (23 juli 2020)
 • Richtsnoeren betreffende seizoensarbeiders in de EU in het kader van de uitbraak van Covid-19 (17 juli 2020)
 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1023 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2019/1765 wat betreft de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens tussen nationale mobiele applicaties voor het traceren en waarschuwen van contacten met het oog op de bestrijding van de Covid-19-pandemie (15 juli 2020)
 • Mededeling inzake EU-strategie COVID-19-vaccins (17 juni 2020)
 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/783 tot wijziging van Besluit 2012/757/EU wat betreft maatregelen voor de aanpassing van de periodiciteit van periodieke medische keuringen van spoorwegpersoneel dat is belast met veiligheidskritieke taken, met uitzondering van machinisten, als gevolg van de Covid-19-pandemie (12 juni 2020)
 • Richtsnoeren voor een gefaseerde en gecoördineerde hervatting van de visumwerkzaamheden (12 juni 2020)
 • Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een herstelinstrument voor de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel in de nasleep van de Covid-19-pandemie (28 mei 2020)
 • Richtsnoeren betreffende de vaststelling van EU-brede afwijkingen voor medische hulpmiddelen in overeenstemming met artikel 59 van verordening 2017/745 (19 mei 2020)
 • Mededeling betreffende de strategie voor het toerisme in 2020 en daarna (13 mei 2020)
 • Mededeling inzake een gecoördineerde en gefaseerde aanpak van het herstel van het vrije verkeer en de opheffing van de binnengrenscontroles (13 mei 2020)
 • Richtsnoeren betreffende het geleidelijke herstel van het vervoer en de connectiviteit (13 mei 2020)
 • Richtsnoeren voor geleidelijke hervatting van toeristische diensten en voor gezondheidsprotocollen voor horecagelegenheden (13 mei 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/648 inzake vouchers die aan passagiers en reizigers worden aangeboden als alternatief voor terugbetaling van geannuleerde pakketreizen en vervoersdiensten in het kader van de Covid-19-pandemie (13 mei 2020)
 • Mededeling tot wijziging van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie bij de huidige uitbraak van Covid-19 (EN) (8 mei 2020)
 • Richtsnoeren betreffende het vrije verkeer van gezondheidswerkers en de minimale harmonisatie van opleidingen in verband met de Covid-19-maatregelen - aanbevelingen met betrekking tot richtlijn 2005/36/EG (7 mei 2020)
 • Mededeling inzake steun aan de Westelijke Balkan bij de aanpak van Covid-19 en het herstel na de pandemie (EN) (29 april 2020)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (23 april 2020)
 • Besluit (EU) 2020/555 tot wijziging van het Reglement van Orde van de Commissie in verband met deelname aan vergaderingen door middel van telecommunicatiesystemen (22 april 2020)
 • Persbericht over de lancering van een platform voor gegevensuitwisseling over Covid-19 voor onderzoekers (21 april 2020)
 • Persbericht over EU-aanpak voor doeltreffende contacttraceringsapps (16 april 2020)
 • Richtsnoeren voor de uitvoering van EU-regels inzake asiel- en terugkeerprocedures en hervestiging in het kader van de coronavirus-pandemie (16 april 2020)
 • Richtsnoeren in verband met gegevensbescherming voor apps ter ondersteuning van de bestrijding van de COVID-19-pandemie (16 april 2020)
 • Mededeling over Europees stappenplan voor een gezamenlijke opheffing van de inperkingsmaatregelen (15 april 2020)
 • Richtsnoeren voor testmethoden voor opsporing van het coronavirus (15 april 2020)
 • Richtsnoeren voor de bescherming van de gezondheid, de repatriëring en reizen van zeevarenden, passagiers en andere personen aan boord van schepen (14 april 2020)
 • Mededeling over de beoordeling van de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (8 april 2020)
 • Mededeling inzake een tijdelijk raamwerk voor de beoordeling van mededingingskwesties met betrekking tot samenwerking tussen bedrijven in respons op noodsituaties voortvloeiend uit de huidige COVID-19-uitbraak (8 april 2020)
 • Richtsnoeren inzake de optimale en rationele aanvoer van geneesmiddelen om tekorten tijdens de uitbraak van COVID-19 te voorkomen (8 april 2020)
 • Mededeling betreffende een gemeenschappelijk instrument van de Unie voor het gebruik van technologie en gegevens ter bestrijding en beëindiging van de COVID-19-crisis, met name wat betreft mobiele toepassingen en het gebruik van geanonimiseerde mobiliteitsgegevens (8 april 2020)
 • Mededeling over de wijziging van de tijdelijke kaderregeling staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (4 april 2020)
 • Besluit (EU) 2020/491 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden (3 april 2020)
 • Richtsnoeren voor noodhulp van de EU bij grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg in verband met de COVID-19-crisis (3 april 2020)
 • Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (2 april 2020)
 • Vragen en antwoorden over het EU-instrument voor noodhulp ten behoeve van de gezondheidszorg (2 april 2020)
 • Richtsnoeren betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie (1 april 2020)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 inzake tijdelijke maatregelen voor officiële controles ter beperking van risico's voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn (30 maart 2020)
 • Mededeling inzake de leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen voor het visumbeleid (in antwoord op de verklaring van de leden van de Europese Raad van 26 maart 2020) (30 maart 2020)  
 • Praktische adviezen om het vrij verkeer van cruciale werknemers te waarborgen (30 maart 2020)
 • Richtsnoeren betreffende de uitvoering van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19 (in antwoord op de verklaring van de leden van de Europese Raad van 26 maart 2020) (30 maart 2020) (zie ook het persbericht)
 • Mededeling tot wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering (28 maart 2020).
 • Richtsnoeren inzake het faciliteren van luchtvrachtactiviteiten tijdens de uitbraak van COVID-19 (27 maart 2020)
 • Richtsnoeren voor bescherming van kritieke Europese activa en technologie in huidige crisis (25 maart 2020) (zie ook het persbericht)
 • Persbericht: Commissie verzekert voorziening van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de EU via aanbesteding (25 maart 2020)
 • Geharmoniseerde normen voor medische hulpmiddelen om in te spelen op dringende behoeften (25 maart 2020)
 • Mededeling inzake praktische adviezen om de continuïteit van het goederenvervoer in de EU te waarborgen door green lanes (24 maart 2020) (zie ook het persbericht)
 • Mededeling inzake tijdelijke kaderregeling staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak (een overzicht van alle recente besluiten corona-staatssteun) (19 maart 2020)
 • Mededeling inzake interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van Covid-19 (18 maart 2020)
 • Mededeling over de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 voor anti-dumping en antisubsidieonderzoeken (16 maart 2020)
 • Mededeling inzake de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (16 maart 2020)
 • Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten (16 maart 2020)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (14 maart 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/403 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging (13 maart 2020)
 • Mededeling over de gecoördineerde economische respons op de uitbraak van Covid-19 (13 maart 2020)

Naar boven