Contentverzamelaar

COVID-19 update: EU-ontwikkelingen corona-virus
Het ECER wijst u de weg naar meer informatie over de EU-rechtelijke aspecten van de huidige crisis.

 

Kabinet

Het kabinet heeft in een bijlage bij de Kamerbrief over het noodpakket banen en economie een overzicht gegeven van de “ Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen Covid-19 te mitigeren”.

 

Raad en Europese Raad

De Raad en de Europese Raad hebben een gezamenlijke portal waar EU-besluiten over Covid-19 kunnen worden geraadpleegd (zie ook de tijdlijn).

Uitgelicht:

EU-Hof en EU- Gerecht

EU-Hof: De tot en met 3 april 2020 geplande hoorzittingen van het EU-Hof worden naar een later tijdstip verschoven. De beroepstermijnen en de termijnen voor hogere voorziening blijven lopen en partijen zijn verplicht deze in acht te nemen, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 45, tweede alinea, van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarentegen worden de termijnen voor de lopende procedures – met uitzondering van bovengenoemde bijzonder spoedeisende procedures – met een maand verlengd, te rekenen vanaf 19 maart. Deze termijnen verstrijken aan het einde van de dag die in de volgende maand hetzelfde nummer heeft als de dag waarop de termijn normaal zou verstrijken of, indien deze dag in de volgende maand ontbreekt, bij het verstrijken van de laatste dag van die maand. Voor het EU-Gerecht gelden enigszins andere regelingen. Benadrukt wordt dat partijen de website van het EU-Hof moeten blijven raadplegen.
 
Europese Commissie
De Europese Commissie biedt een overzichtsportal waar informatie kan worden gevonden over alle EU-initiatieven en de laatste ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus.  
Uitgelicht:

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466: tijdelijke maatregelen voor officiële controles ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn
 • Mededeling van de Commissie: COVID-19 Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen voor het visumbeleid (in antwoord op de verklaring van de leden van de Europese Raad van 26 maart 2020) ( persbericht 30 maart 2020 )
 • Commissie: praktische adviezen om vrij verkeer van cruciale werknemers te waarborgen ( persbericht 30 maart 2020)
 • Mededeling van de Commissie: Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19 (in antwoord op de verklaring van de leden van de Europese Raad van 26 maart 2020) ( persbericht 30 maart 2020 )
 • Mededeling van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering
   
 • Commissie: voorstel uitbreiding Tijdelijke Kaderregeling Staatssteun (27 maart 2020)
 • Mededeling van de Commissie: Richtsnoeren van de Europese Commissie: Luchtvrachtactiviteiten faciliteren tijdens de uitbraak van COVID-19
 • Commissie: Richtsnoeren voor bescherming kritieke Europese activa en technologie in huidige crisis ( persbericht 25 maart 2020)
 • Commissie verzekert voorziening van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de EU via aanbesteding ( persbericht 25 maart 2020)
 • Commissie: geharmoniseerde normen voor medische hulpmiddelen om in te spelen op dringende behoeften ( persbericht 25 maart 2020)
 • Mededeling Commissie:Praktische adviezen om de continuïteit van het goederenvervoer in de EU te waarborgen door green lanes ( persbericht 24 maart 2020 )
 • Aanbeveling (EU) 2020/403   van de Commissie van 13 maart 2020 betreffende conformiteitsbeoordelings - en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging
 • Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en de Eurogroep over de gecoördineerde economische respons op de uitbraak van COVID-19.  
 • Mededeling over de gevolgen van de uitbraak van COVID 19 voor antidumping- en antisubsidieonderzoeken
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning.
 • Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad inzake tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU
 • Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten
 • Versoepeling staatssteunregels:
 • Mededeling van de Commissie inzake Interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van COVID-19.