Definitief vastgestelde EU-regels moeten banken die in de EU actief zijn beter bestand maken tegen economische schokken

Contentverzamelaar

Definitief vastgestelde EU-regels moeten banken die in de EU actief zijn beter bestand maken tegen economische schokken

De nieuwe regels actualiseren de verordening kapitaalvereisten en de richtlijn kapitaalvereisten, die de Bazel III-normen omzetten in het EU-recht. De regels moeten banken weerbaarder maken, en hun toezicht en risicobeheer versterken. Daarnaast zullen ze de duurzaamheid binnen de banksector versterken.

Het gaat om Verordening (EU) 2024/1263 en Richtlijn (EU) 2024/1619. De verordening en de richtlijn zijn op 19 juni 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Het belangrijkste kenmerk van de hervormingen is de invoering van een zogenaamde output floor die het risico van buitensporige verlagingen van de kapitaalvereisten van banken beperkt en deze vereisten beter vergelijkbaar maakt. De output floor houdt in dat voor de kapitaalvereisten die door interne modellen van instellingen worden gegenereerd, een ondergrens wordt bepaald van 72,5 procent van de kapitaalvereisten die zouden gelden indien die instellingen standaardbenaderingen zouden gebruiken.

De nieuwe regels geven niet alleen uitvoering aan de Bazel III-normen. Ze voorzien ook in geharmoniseerde minimumeisen voor bijkantoren van banken uit derde landen en voor het toezicht op hun activiteiten.

Er komt ook een prudentiƫle overgangsregeling voor cryptoactiva en wijzigingen voor een beter beheer van ecologische, sociale en governance-risico's door banken.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht - Europese Commissie doet voorstel voor een toekomstbestendig Bankenpakket 2021 (8 november 2021)