Delen van het Verdrag van Prüm nu Uniebreed

Contentverzamelaar

Delen van het Verdrag van Prüm nu Uniebreed

De EU-lidstaten worden verplicht DNA-databanken aan te leggen voor de opsporing van strafbare feiten. Opsporingsdiensten krijgen automatische toegang tot geanonimiseerde DNA-gegevens van andere lidstaten. Dit geldt ook voor vingerafdrukken en voertuiggegevens. De criminaliteitsbestrijding moet hierdoor een flinke impuls krijgen. Een onlangs gepubliceerd besluit van de Raad van de Europese Unie voert onderdelen van het Verdrag van Prüm in voor de gehele Unie. Dit Verdrag werd maar door tien lidstaten ingevoerd.

Het Verdrag van Prüm uit 2005, ook wel Schengen III genoemd, is een vergaand samenwerkingsverdrag op het gebied van terrorismebestrijding en bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit. Dit Verdrag is door tien lidstaten geratificeerd en voor Nederland in werking getreden op 20 mei 2008). Het bleek echter dat op belangrijke onderdelen van het Verdrag overeenstemming onder alle lidstaten mogelijk was.

Daarom zijn nu door middel van een besluit van de Raad (het zogenoemde Prüm-besluit) deze onderdelen voor de gehele Unie ingevoerd. Een aantal ‘controversiële’ bepalingen uit het Verdrag van Prüm, zoals de ‘hot pursuit’ zonder toestemming (overschrijden landsgrenzen door opsporingsdiensten) zijn er niet in terug te vinden. Met name het Verenigd Koninkrijk en Ierland waren hierop tegen.

Opsporingsdiensten van een andere lidstaat krijgen primair enkel toegang tot ongeïdentificeerde DNA-profielen, vingerafdrukken en voertuigregistratiegegevens van een andere lidstaat. Er is dus geen automatische toegang tot namen of andere persoonsgegevens. Pas als er een match is, dan kunnen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

Wat betreft de privacybescherming is het besluit niet onomstreden. Hoofdstuk 6 van het besluit is gewijd aan gegevensbescherming, maar volgens de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming is dit onvoldoende. Tegen zijn advies in, is het besluit in werking getreden zonder dat er een algemeen kader is voor gegevensbescherming in de derde pijler. Het ontwerp-kaderbesluit voor de bescherming van persoonsgegevens in de derde pijler is nog niet door de Raad vastgesteld.