Eerste Kamer akkoord met Wet NErpe

Contentverzamelaar

Eerste Kamer akkoord met Wet NErpe

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (wet NErpe). De wet voorziet in een aantal instrumenten voor ministers, waarmee deze de naleving van Unierechtelijke verplichtingen door decentrale ‘publieke entiteiten’ (zoals gemeenten en provincies) kunnen bevorderen.

Alle EU-lidstaten dienen te beschikken over een instrumentarium dat geschikt is om in alle gevallen een juiste naleving van het Europees recht te verzekeren. Decentrale organen zijn in beginsel verantwoordelijk voor hun eigen handelen, maar in het geval van een schending van het Europese recht is het wel de ‘lidstaat Nederland’ die hierop wordt aangesproken.

De wet NErpe geeft het Rijk een aantal instrumenten om de naleving van Europese regelgeving te bevorderen door alle organen en instanties waarvoor 'lidstaat Nederland' verantwoordelijkheid draagt.

Het wetsvoorstel voorziet in de volgende extra instrumenten:

·         De bevoegdheid voor de verantwoordelijke minister tot het geven van een bijzondere aanwijzing wanneer:

o    een publieke entiteit zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het ontvangen, beheren, controleren van of toezicht houden op Europese subsidies verzuimt of dreigt te verzuimen,

o    een publieke entiteit niet of niet naar behoren voldoet aan Europeesrechtelijke verplichtingen, anders dan die ten aanzien van Europese subsidies, die onder haar verantwoordelijkheid vallen;

·         Een sluitstuk op bovenstaande aanwijzing(en) waarmee de verantwoordelijke minister, als een gegeven aanwijzing niet wordt opgevolgd, maatregelen kan nemen om zelf te voorzien in dat waarop de aanwijzing gericht was;

·         Een verhaalsrecht voor het Rijk om een krachtens artikel 260 VWEU te betalen forfaitaire som of dwangsom te verhalen op de publieke entiteit waaraan het niet nakomen van de Europese verplichtingen kan worden toegerekend.

Klik hier voor alle informatie over het wetsvoorstel op de website van de Eerste Kamer.