Eerste Kamer maakt bezwaar tegen EU-voorstellen alternatieve geschillenbeslechting

Contentverzamelaar

Eerste Kamer maakt bezwaar tegen EU-voorstellen alternatieve geschillenbeslechting

De Eerste Kamer heeft bezwaar gemaakt tegen twee voorstellen van de Europese Commissie over alternatieve geschillenbeslechting. Met de voorstellen wil de Commissie consumentenbescherming verbeteren en grensoverschrijdende transacties stimuleren. De Eerste Kamer ziet meer heil in zelfregulering en velt een negatief subsidiariteitsoordeel.

Op 29 november 2011 bracht de Commissie haar voorstellen naar buiten. De Eerste Kamer heeft een brief aan de Europese Commissie gestuurd waarin zij bezwaren uit tegen twee voorstellen betreffende geschillenbeslechting. De senatoren hebben vooral moeite met het voorstel van de Commissie om nationaal een organisatie op te tuigen waar consumenten terecht kunnen voor alternatieve geschillenbeslechting. Dit beperkt zich niet tot grensoverschrijdende transacties.
Volgens een meerderheid in de Eerste Kamer gedijt alternatieve geschillenbeslechting buiten de rechtspraak het beste wanneer de deelnemende partijen op basis van vrijwilligheid en zelfregulering tot afspraken komen. In Nederland werkt zo'n systeem goed en worden de kosten door de markt gedragen.
De Nederlandse regering stipte in het BNC-fiche gelijksoortige bezwaren aan, maar velde geen negatief subsidiariteitsoordeel. De regering ziet de bezwaren met name vanuit een oogpunt van proportionaliteit.

Gele kaart, oranje kaart
De nationale parlementen in de EU kunnen voorstellen uit Brussel toetsen aan het subsidiariteitsbeginsel. Dit is uitgewerkt in Protocol nr. 2 bij de Verdragen. De nationale parlementen kunnen binnen acht weken na de indiening van een EU-voorstel, daartegen bezwaar maken uit een oogpunt van subsidiariteit. In de wandeling wordt dit genoemd het opsteken van een gele kaart of een oranje kaart. De gele kaart houdt in dat wanneer een derde van de nationale parlementen (in totaal zijn er 40 parlementen in de EU) een voorstel in strijd acht met het subsidiariteitsbeginsel, de Europese Commissie haar voorstel moet heroverwegen. Een oranje kaart houdt in dat de Commissie op verzoek van ten minste een meerderheid van de nationale parlementen haar voorstel intrekt, tenzij zij met redenen omkleed aangeeft waarom het gehandhaafd moet worden. In het laatste geval kan de Raad (55% van de leden) of het Europees Parlement (meerderheid uitgebrachte stemmen) verklaren het voorstel niet verder in behandeling te nemen.
Op de website van IPEX wordt bijgehouden hoe de nationale parlementaire behandeling verloopt, klik hier.

 Dossier op Europapoort (website van de Eerste Kamer)
Dossier op Europapoort (website van de Eerste Kamer)