EU-Hof: Commissie mag schadevergoeding eisen wegens door haar zelf vastgestelde overtreding van het kartelverbod

Contentverzamelaar

EU-Hof: Commissie mag schadevergoeding eisen wegens door haar zelf vastgestelde overtreding van het kartelverbod

Het is niet in strijd met het ‘Equality of arms’-beginsel als de Commissie namens de Europese instellingen een schadevordering instelt en zich daarbij beroept op haar eigen kartelbeschikking.

Het gaat om de uitspraak van het EU-Hof van 6 november 2012 in de zaak Otis, C-199/11. In 2007 heeft de Commissie de vier grootste Europese fabrikanten van liften en roltrappen beboet wegens het overtreden van het kartelverbod. Vervolgens heeft de Commissie, optredend als vertegenwoordiger van de toenmalige Europese Gemeenschap, bij de Belgische rechter een vordering tot schadevergoeding ingesteld jegens deze fabrikanten. Volgens de Commissie heeft de Europese Gemeenschap schade geleden doordat zij teveel betaald heeft voor de roltrappen en liften die zijn geïnstalleerd in gebouwen van de Europese instellingen.

De eerste vraag die de Belgische rechter aan het Hof heeft gesteld in deze zaak is of de Commissie bevoegd is om een vordering in te stellen namens andere Europese instellingen. Het Hof heeft nu bepaald dat voormalig artikel 282 EG-verdrag (nu artikel 335 VWEU) de Commissie de mogelijkheid geeft om namens andere Europese instellingen een vordering in te stellen.

De tweede vraag ziet op het beginsel van ‘equality of arms’, zoals deze voortvloeit uit het recht op een eerlijk proces. De fabrikanten vinden het in strijd met hun recht op een eerlijk proces dat de Commissie kan beslissen over een inbreukprocedure en daarna schadevergoeding kan eisen op basis van de beslissing in diezelfde inbreukprocedure. In antwoord op deze vraag acht het Hof in casu de Commissie niet tegelijk rechter en partij in dezelfde zaak. De beschikking van de Commissie kan namelijk nog steeds aangevochten worden bij de rechter die de beschikking kan toetsen. Er is dus geen sprake van strijdigheid met het beginsel van ‘equality of arms’.

De uitspraak is hier te vinden.