EU-Hof: EU-subsidie moet ten goede komen aan een bepaalde regio, maar mag elders worden besteed

Contentverzamelaar

Terug EU-Hof: EU-subsidie moet ten goede komen aan een bepaalde regio, maar mag elders worden besteed

Subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, die is bedoeld voor een bepaalde regio, hoeft niet per se ook in die regio te worden besteed. Voorwaarde is wel dat het geld uiteindelijk ten goede komt aan die regio. Dat heeft het EU-Hof bepaald in een Portugese zaak.

De zaak betreft het arrest van het EU-Hof van 19 december 2012, GAMP, C-579/11.

In dit geschil ging het over de goedkeuring van door verschillende Portugese ministeries ingediende aanvragen voor financiering in het kader van een Programma Operacional Potencial Humano. Dit programma valt binnen het nationaal strategisch referentiekader voor 2007-2013 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds.

Dit nationaal strategisch referentiekader betreft de financiering van programma’s ten behoeve van verschillende Portugese NUTS II-regio’s. De Grande Area Metropolitana do Porto (hierna: GAMP) valt binnen een van deze NUTS II-regio’s. GAMP was van mening dat de aanvragen niet goedgekeurd kunnen worden omdat bij de betrokken aanvragen de betreffende NUTS II-regio niet profiteert, maar de centrale overheid in Lissabon. De ministeries waren van mening dat er sprake is van een uitstralingseffect (‘spill-over’-effect) voor GAMP en dat dat genoeg is om de aanvragen goed te keuren.

Het Hof heeft geoordeeld dat ondubbelzinnig uit de betrokken regelingen blijkt dat gebruik van de structuurfondsen ten goede moet komen aan de NUTS II-regio’s. Uit de regelingen blijkt echter niet dat de investeringen per definitie moeten worden uitgevoerd in de regio of dat de financiële middelen steeds fysiek in de regio moeten worden gebruikt. Het Hof overweegt dat het zelfs zo kan zijn dat het belang van de NUTS II-regio even goed of zelfs beter gediend wordt wanneer de investering wordt uitgevoerd in een plaats buiten de regio. Dit komt overeen met het standpunt dat door de Nederlandse regering in deze zaak is bepleit.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij maatregelen tegen overstromingen van een rivier. Het is goed denkbaar dat maatregelen die stroomopwaarts genomen worden ten goede komen aan de betrokken regio. Een ander voorbeeld is het aansluiten van een bepaalde regio op het spoorwegennet. Om dat mogelijk te maken zullen er ook investeringen moeten worden gemaakt buiten de betrokken regio. Het blijft tegelijktijd essentieel dat de investeringen wel ten goede komen aan de NUTS II regio.

In Nederland zijn verschillende NUTS-II regio’s, onder meer in Groningen en Flevoland.