EU-Hof: Europese geharmoniseerde technische normen voor de veiligheid van speelgoed moeten toegankelijk zijn voor burgers van de Unie

Contentverzamelaar

EU-Hof: Europese geharmoniseerde technische normen voor de veiligheid van speelgoed moeten toegankelijk zijn voor burgers van de Unie

In 2018 heeft de Europese Commissie het verzoek van twee non-profitorganisaties om toegang tot geharmoniseerde technische normen voor de veiligheid van speelgoed afgewezen, welke afwijzing in 2021 door het EU-Gerecht werd bekrachtigd. In hogere voorziening stelt het EU-Hof vast dat er een hoger openbaar belang bestaat dat openbaarmaking gebiedt van de geharmoniseerde normen voor de veiligheid van speelgoed. Wegens de rechtsgevolgen van deze normen maken zij immers deel uit van het Unierecht. Het EU-Hof vernietigt het arrest van het EU-Gerecht en verklaart het besluit van de Commissie nietig. Dat is de uitspraak van het EU-Hof naar aanleiding van de door de twee non-profitorganisaties ingestelde hogere voorziening.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 5 maart 2024 in zaak C-588/21 P (Public.Resource.Org en Right to Know / Commissie e.a.).

Achtergrond
Public.Resource.Org en Right to Know zijn twee non-profitorganisaties die tot doel hebben om het recht vrij toegankelijk te maken voor alle burgers. In 2018 hebben zij de Europese Commissie verzocht om toegang tot op Unieniveau geharmoniseerde technische (CEN) normen op het gebied van de veiligheid van speelgoed. Deze normen hadden meer in het bijzonder betrekking op scheikundespeelgoed (chemiesets). De Europese Commissie heeft hun verzoek afgewezen, en het Gerecht van de Europese Unie ‒ waarbij de organisaties beroep hadden ingesteld ‒ heeft deze afwijzing bevestigd (zie arrest van het EU-Gerecht van 14 juli 2021, T‑185/19 (Public.Resource.Org en Right to Know/Commissie)). De twee non-profitorganisaties stellen een hogere voorziening tegen dit arrest van het EU-Gerecht in bij het EU-Hof.

EU-Hof
In hogere voorziening verklaart het EU-Hof het besluit van de Commissie waarbij de toegang tot de normen is geweigerd nietig en vernietigt het EU-Hof arrest van het EU-Gerecht waarbij die weigering is bekrachtigd.

Het EU-Hof brengt in herinnering dat het Unierecht aan iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats in een lidstaat de toegang tot documenten waarborgt, waaronder documenten die in het bezit zijn van de Europese Commissie (zie ook Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie; de Eurowob). Toegang tot een document kan echter worden geweigerd wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming van de commerciële belangen van een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van intellectuele eigendom, tenzij een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt.

In de onderhavige zaak maken de documenten betreffende de geharmoniseerde normen voor de veiligheid van speelgoed deel uit van het Unierecht. Een wettelijke regeling van de Unie kan namelijk rechtsgevolgen aan die normen verbinden. Hierbij gaat het in het bijzonder om het rechtsgevolg dat producten die aan deze normen voldoen worden geacht in overeenstemming te zijn met de in deze wettelijke regeling gestelde eisen, waaraan moet zijn voldaan om de betrokken producten in de handel te brengen in de Unie. In die zin kan een geharmoniseerde norm de rechten en verplichtingen van particulieren specificeren. Onder verwijzing naar met name het rechtsstaatbeginsel en het beginsel van vrije toegang tot het Unierecht is het EU-Hof van oordeel dat het voor burgers noodzakelijk kan zijn om kennis te kunnen nemen van deze normen om na te gaan of een bepaald product of een bepaalde dienst daadwerkelijk voldoet aan de vereisten van een dergelijke wettelijke regeling. Derhalve stelt het EU-Hof vast dat een hoger openbaar belang openbaarmaking van de betrokken geharmoniseerde normen gebiedt.

Meer informatie:
Persbericht Curia
ECER-EU-essentieel: Openbaarheid