EU-Hof: intrekken landbouwsubsidie is geen strafrechtelijke sanctie

Contentverzamelaar

EU-Hof: intrekken landbouwsubsidie is geen strafrechtelijke sanctie

Het intrekken van een landbouwsubsidie bij fraude is geen strafrechtelijke sanctie. Het ne bis in idem-beginsel verzet zich niet tegen gelijktijdige vervolging onder de EU-landbouwverordeningen en het nationale strafrecht.

Dit heeft het EU-Hof bepaald in het arrest in de zaak C-489/10, Lukasz Marcin Bonda.

Op grond van de Europese Landbouwverordeningen kunnen landbouwsubsidies tijdelijk worden ingetrokken of verminderd ingeval van fraude. Bijvoorbeeld wanneer gelogen is over de oppervlakte van de betrokken landbouwgronden. Vaak is de fraude ook grond voor strafrechtelijke vervolging voor overtreding van de nationale strafbepalingen.

In 2005 is Bonda door de Poolse autoriteiten vervolgd voor het afleggen van een onjuiste verklaring over de oppervlakte van zijn landbouwgronden in zijn subsidieaanvraag. Bonda had in zijn subsidieaanvraag verklaard dat de voor de landbouw gebruikte oppervlakte 212,78 ha bedroeg. Dit terwijl de werkelijke oppervlakte 113,49 ha betrof.

Als sanctie werd zijn subsidie verminderd voor een periode van drie jaar. Daarnaast werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf en een geldboete wegens subsidiefraude. Tegen deze laatste beslissing ging Bonda in beroep bij het Poolse Hooggerechtshof.

Het Poolse Hooggerechtshof stelde vervolgens de vraag aan het EU-Hof of de vermindering van de subsidie als een strafsanctie moet worden beschouwd in het licht van het ne bis in idem–beginsel.

Het EU-Hof geeft aan dat het intrekken of verminderen van subsidies geen sanctie van strafrechtelijke aard is. Deze maatregelen verzekeren  een goed financieel beheer van de subsidies van de Unie  en zijn dus bestuurlijke maatregelen. Immers, de maatregelen hebben geen repressief karakter, nu zij beogen de financiële belangen van de Unie te beschermen. Volgens het EU-Hof is dit is ook verenigbaar met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het begrip ‘strafrechtelijke procedure’.